Gmina Kosakowo złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym na zakup upadłego przedsiębiorstwa Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. znajdującego się w upadłości likwidacyjnej. W toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gdańsku postępowaniu upadłościowym wyznaczona została cena wywoławcza w wysokości 7.138.000 zł. Oferta gminy Kosakowo w kwocie 7.150.000 zł była jedyną złożoną i została zatwierdzona na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia br. nieuprawomocnionym postanowieniem Sędziego Komisarza.

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo została powołana w 2007 roku przez samorządy miasta Gdyni i gminy Kosakowo. Głównym celem podjętych działań było utworzenie lotniska cywilnego w oparciu o istniejącą infrastrukturę wojskowego portu lotniczego. W 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję, na mocy której orzekła, że finansowanie inwestycji ze środków publicznych stanowiło w tym przypadku naruszenie unijnych zasad pomocy państwa. Pomimo zaskarżenia decyzji przez miasto Gdynię i gminę Kosakowo, do dziś nie zapadło prawomocne orzeczenie w przedmiotowej sprawie. 

Warto przypomnieć, że zdecydowana większość powierzchni portu zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kosakowo, która jest również beneficjentem umowy użyczenia ponad 250 ha terenów zlokalizowanych na terenie lotniska. Umowa ta została zawarta w 2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Pomorskiego, a gminą Kosakowo i kończy się w 2040 r.

– Zatwierdzenie wyboru gminy Kosakowo jako nabywcy przedsiębiorstwa upadłego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej niewątpliwie zakończy toczące się od 2014 r. postępowanie upadłościowe spółki – mówi wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. – Docelowo doprowadzi również do rozwiązania rozpatrywanego obecnie przez Komisję Europejską zagadnienia niedozwolonej pomocy publicznej, ale przede wszystkim spowoduje uruchomienie lotniskowej i okołolotniskowej działalności na terenie po upadłym przedsiębiorstwie z zachowaniem zasad konkurencyjności i wolnorynkowości.