W środę, 4 października br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyły się regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki, podczas których wręczono nagrody i wyróżnienia za zasługi dla rozwoju turystyki, świętowano jubileusz 20-lecia działalności Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz debatowano na temat kondycji pomorskiej turystyki. Z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka nagrodę główną za zasługi dla rozwoju turystyki w naszym regionie, w kategorii zielona turystyka, za ścieżkę dydaktyczną w rezerwacie Mechelińskie Łąki odebrał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. 

Przypomnijmy, że z końcem września rozpoczął się drugi etap realizacji zadania pn.: „Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” wykonywanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł. Z uwagi na okres lęgowy trwający od pierwszego marca do końca sierpnia br. prace były przez sezon letni wstrzymane. Planuje się, że inwestycja zakończy się w listopadzie br.

Inwestycja dotyczy budowy ścieżki edukacyjnej wraz z wydzielonym miejscem rekreacyjnym tj. kładki i wieży widokowej i jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główne cele realizowanego przedsięwzięcia to przede wszystkim ochrona rezerwatu Mechelińskie Łąki przed postępującą antropopresją – zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych. Szczególnie istotne jest zachowanie warunków umożliwiających korzystanie z terenu rezerwatu ptakom związanym ze środowiskiem morskim i przybrzeżnym w celu odpoczynku, żerowania i lęgowym – jest to cel nadrzędny. Ważna jest również edukacja ekologiczna w zakresie tworzenia i funkcjonowania form ochrony przyrody, rodzajów cennych siedlisk oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt, jak również zagrożeń dla tych elementów i konsekwencji oddziaływania człowieka na środowisko. Nie można pominąć także wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych wraz z wprowadzeniem funkcji rekreacyjnej i zwiększenie potencjału rekreacyjnego danego miejsca z naciskiem na świadome korzystanie z cennych przyrodniczo obszarów.

Zakres inwestycji obejmuje wytyczenie oraz oddzielenie barierkami ścieżki dydaktycznej po istniejącym śladzie biegnącym wzdłuż wydm na całej długości rezerwatu przyrody „Mechelińskie Łąki” – poprzez wygrodzenie udostępnionego szlaku o szerokości do 2 m przy pomocy płotków, wykonanych z drewna o wysokości 9-100 cm. Długość ścieżki to ok. 1,7 km. W miejscach przecięcia się szlaku z rowami melioracyjnymi i ciekami wodnymi wybudowane zostaną drewniane kładki. Na terenie otuliny rezerwatu wybudowana zostanie drewniana kładka o długości ok. 280 m, na terenie której zainstalowane zostanie oświetlenie solarne, mała architektura (drewniane ławki, kosze na odpady) oraz 6-metrowa wieża widokowa. Inwestycja obejmuje również instalację tablic informacyjnych o rezerwacie, tablic edukacyjnych w wersji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci oraz wygrodzenie plaży na terenie rezerwatu.