Kosze uliczne ustawione w ciągach pieszych, pieszo-rowerowych, przy placach zabaw oraz przystankach służą do pozostawienia odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po terenach gminnych. Tymczasem notorycznie są one wypełnione prywatnymi odpadami mieszkańców.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli.

Zwracamy się z prośbą o bezwzględne stosowanie się do przepisów i wyrzucanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych do własnych pojemników. Każdy ma możliwość pozbywania się śmieci w ramach gminnego systemu odbioru odpadów. Kosze uliczne niech zapełniają tylko te odpady, które wytwarzamy w trakcie przemieszczania się.

Dbajmy wspólnie o czystość i estetykę naszej gminy.