W odpowiedzi na dynamiczny rozwój gminy Kosakowo projektowany jest nowy układ drogowy Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie.

W październiku ubiegłego roku odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy w sprawie jego budowy. Jego celem było przedstawienie nowych rozwiązań komunikacyjnych znacząco usprawniających poruszanie się po gminie. Prace nad projektem rozpoczęły się już wiele lat temu. Zaprezentowane opracowanie to wywodzący się z wielu koncepcji, również tych zawartych w planie budowy obwodnicy Pierwoszyna, projekt.

Dynamiczny rozwój gminy oraz znaczny przyrost liczby mieszkańców rodzi nowe zapotrzebowania. Odczuwany coraz większy ruch samochodowy powoduje uciążliwe dla mieszkańców zatory komunikacyjne w szczytowych godzinach przy głównych węzłach komunikacyjnych gminy. Planowany nowy układ drogowy ma za zadanie je odciążyć i przenieść ruch samochodowy, zwłaszcza tranzytowy na zupełnie nową trasę łączącą trzy miejscowości: Kosakowo, Pierwoszyno i Mosty.

– Rozsądnym jest kierowanie się w pracach nad ruchem komunikacyjnym w gminie Kosakowo myśleniem strategicznym, a przede wszystkim perspektywicznym. Ze względu na tak znaczący wzrost liczby mieszkańców musimy dziś myśleć przyszłościowo. Dotychczas uchwalone plany przestrzenne pozwalają na zabudowania w gminie, które mogą przyczynić się do jeszcze większego przyrostu ludności. Zależy nam na tym, aby infrastruktura drogowa była projektowana z uwzględnieniem powyższych aspektów – mówił wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

 

Nowy układ drogowy Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie to całkowicie nowa, 3-kilometrowa sieć drogowa. Projekt zakłada budowę nowej drogi wzdłuż ogrodzenia kosakowskiego lotniska oraz budowę dwóch kluczowych rond turbinowych na trasie Kosakowo-Pierwoszyno, aż do połączenia z ulicą Rumską (od strony zachodniej Pierwoszyna) i ulicą Zieloną w Mostach. Założenie projektu uwzględnia projektowaną kolej PKP, która będzie biegła tuż przy planowanej nowej trasie. Celem projektu jest rozładowanie ruchu tranzytowego przez nową trasą biegnącą zachodnią częścią Pierwoszyna. Projekt zakłada również przyszłą rozbudowę dotychczasowej ulicy Derdowskiego na jezdnię dwupasmową w obu kierunkach ruchu. Inwestycja jest opracowana w sposób nie likwidujący dotychczasowych zabudowań. Chroni jednocześnie wiele cennych pomników przyrody.

Wszystkich mieszkańców chcących wypowiedzieć się w omawianym temacie zachęcaliśmy do przesłania swoich zgłoszeń. Do urzędu wpłynęło drogą tradycyjną oraz elektroniczną 30 pism, które zostały wnikliwie przeanalizowane. Dzięki temu w projekcie dokonano zmian, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Poniżej informacyjnie przekazujemy odpowiedzi na poszczególne pisma oraz mapę projektu zagospodarowania terenu.

   

       

Pismo nr 1, osoba prywatna, ul. Żeromskiego, Kosakowo

Po zrealizowaniu inwestycji istniejący przebieg ul. Żeromskiego będzie obsługiwał głównie ruch lokalny w obrębie najbliższej okolicy. Główny projektowany układ drogowy przyczyni się do zlikwidowania zatorów drogowych w Kosakowie i zapewni bezproblemową przejezdność. Ul. Fiołkowa będzie połączona z nowym układem drogowym przy pomocy sygnalizacji świetlnej, skrzyżowanie to będzie posiadało wydłużony lewoskręt. W związku z powyższym potencjalni klienci będą mieli zapewniony szybki dojazd do Kosakowa oraz bezproblemowy wjazd i wyjazd do Państwa na posesje (w stanie istniejącym w godzinach szczytu komunikacyjnego włączenie jest bardzo utrudnione i narażone na kolizje). Ponadto zwracamy uwagę, iż dzięki nowemu układowi drogowemu ulegną znacznej poprawie możliwości manewrowania pojazdów ciężarowych, a lokalizacja Państwa firmy na końcu drogi wewnętrznej pozwoli na lepszą obsługę transportową niż w stanie istniejącym.

Inwestycja realizowana jest w trybie specustawy drogowej (ZRID) (Dz.U. 2022 poz. 176 wraz z poźn. zm.), wg. której rzeczoznawca majątkowy ocenia wysokość przyznanego odszkodowania. Procedura naliczenia odszkodowania opisana została załączniku do pisma – schemacie wyceny nieruchomości podczas wywłaszczeń zgodnie z trybem specustawy drogowej.

Pismo nr 2, osoba prywatna, ul. Kaszubska, Pierwoszyno

Zgodnie z istniejącym zaawansowaniem projektu z Państwa działki zostanie wydzielona działka drogowa o wielkości około 1,62 ha. Pozostała część działki pozostanie zgodnie z stanem istniejącym działką rolną o powierzchni około 3.64ha. Za wywłaszczony fragment ziemi zostanie wypłacone odszkodowanie. Wysokość odszkodowania zostanie wyliczona przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie wycen podobnych nieruchomości na danym obszarze. Procedura naliczenia odszkodowania opisana została załączniku do pisma – schemacie wyceny nieruchomości podczas wywłaszczeń zgodnie z trybem specustawy drogowej.

Pismo nr 3, osoba prywatna, ul. Turkusowa, Mosty

Ulica Turkusowa zgodnie z miejscowym planem w okolicy projektowanego ronda jest zlokalizowana na karcie terenu 1.KX – TERENY PUBLICZNYCH PRZEJŚĆ PIESZYCH. Zgodnie z miejscowym planem nie ma przewidzianego połączenia drogowego ul. Turkusowej z projektowanym układem drogowym. Przyszłościowo ul. Turkusowa zgodnie z MPZP będzie łączyła się z 26.KDD która w chwili obecnej jeszcze nie istnieje. Istniejące połączenie wyjeżdżone przez 1.KX jest nielegalne z punktu widzenia prawa – zgodnie z MPZP służy jedynie do pieszego poruszania się.

Droga 26.KDD nie jest przedmiotem opracowywanego obecnie układu drogowego niemniej jednak w przedmiotowym opracowaniu projektowym uwzględniony został zjazd umożliwiający połączenie z przyszłą drogą.

Pismo nr 4, osoba prywatna, ul. Bukowa/Wiązowa w Mostach

Przeprojektowano układ drogowy w rejonie ul. Wiązowej i wykonano dowiązanie do nowoprojektowanej ul. Gdyńskiej. Z uwagi na charakterystykę ruchu, bliskość zaprojektowanego ronda skrzyżowanie E,  skrzyżowanie z ul. Wiązową wykonano wyłącznie na relacjach prawoskrętnych, tj. ul. Wiązowa – Mosty oraz NUD rondo E – ul. Wiązowa.  Projekt zakłada powstanie stałego separatora ruchu uniemożliwiającego łamania przepisów ruchu drogowego.

Ponadto zatoki autobusowe zostały zlokalizowane w najbardziej dogodny sposób dla mieszkańców osiedla. Nie ma możliwości wykonania przejścia dla pieszych pomiędzy przeciwległymi zatokami autobusowymi – zbyt bliska odległość od przejścia przy krawędzi ronda.

Pisma nr 5 ÷ 21 od mieszkańców ul. Wiązowej w Mostach

Na wniosek mieszkańców przeprojektowano układ drogowy w rejonie ul. Wiązowej i wykonano dowiązanie do nowoprojektowanej ul. Gdyńskiej. Z uwagi na charakterystykę ruchu, bliskość zaprojektowanego ronda skrzyżowanie E,  skrzyżowanie z ul. Wiązową wykonano wyłącznie na relacjach prawoskrętnych, tj. ul. Wiązowa – Mosty oraz NUD rondo E – ul. Wiązowa. Projekt zakłada powstanie stałego separatora ruchu uniemożliwiającego łamania przepisów ruchu drogowego.

Ponadto zatoki autobusowe zostały zlokalizowane w najbardziej dogodny sposób dla mieszkańców osiedla. Nie ma możliwości wykonania przejścia dla pieszych pomiędzy przeciwległymi zatokami autobusowymi – zbyt bliska odległość od przejścia przy krawędzi ronda.

Pismo nr 22, osoba prywatna, ul. Jabłoniowa, Pierwoszyno:

Zgodnie z nazwą inwestycji jest to nowy układ drogowy. Zadaniem zaprojektowanego układu jest zwiększenie przepustowości dróg w Kosakowie oraz wyprowadzenie ruchu kołowego z wsi Pierwoszyno. Niniejszy układ nie spełni wszystkich założeń obwodnicy, jednakże przyczyni się do znacznej poprawy płynności ruchu.

Wykonanie świateł na skrzyżowaniu z ul. Fiołkową jest konieczne z uwagi na bezpieczne przeprowadzenie pieszych i rowerzystów na stronę zabudowań we wsi Kosakowo, projektowanie przejścia przez 3 pasy ruchu wymaga zastosowanie świateł.

Przeanalizowano konieczność wykonania świateł na skrzyżowaniu z ul. Narcyzową oraz możliwość zmiany rozwiązania ronda C i E na skrzyżowania podporządkowane z sygnalizacją świetlną akomodacyjną. Dla skrzyżowana C wykluczono możliwość skrzyżowania z sygnalizacją z uwagi na konieczność stosowania parametrów minimalnych łuku trasy głównej w planie – projektowany odcinek klasa G.

Dla skrzyżowania E z uwagi na charakter lokalny skrzyżowania – wjazd do miejscowości – rozwiązanie skrzyżowania typu rondo jest rozwiązaniem poprawnym pod względem BRD.

Pismo nr 23, osoba prywatna, ul. Orla, Suchy Dwór:

Zgodnie z uwagami ze spotkania informacyjnego oraz późniejszymi rozmowami z inwestorem zdecydowano się na wykonanie skrzyżowania z ul. Wiązową wyłącznie na relacjach prawoskrętnych tj. ul. Wiązowa – Mosty oraz NUD rondo E-ul. Odpowiedz powiązana z pismem nr 5.

Pismo nr 24, osoby prywatne, ul. Jabłoniowa, Pierwoszyno:

Typ skrzyżowania (rondo lub skrzyżowanie zwykłe) został uzgodniony z inwestorem i poparty wykonaną analizą ruchu. Odpowiedź powiązana z 22 w sprawie analizy ronda C i E.

Odsunięcie projektowanego odcinka C-D od zabudowań wsi Pierwoszyno jest niemożliwe ze względu na usytuowanie przyjętego przebiegu Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej. Projektowana linia kolejowa przebiega bezpośrednio poza linią graniczną działek (m.in. działki nr 12/2). Projektując drogę po przeciwnej stronie linii kolejowej, wymuszamy wykonanie kolejnego punktu przecięcia jezdni z projektowanym układem torowym. Ponadto droga kolidowałaby z supermarketem oraz znajdowałaby się w terenie zamkniętym lotniska oraz wojska – pas podejścia do lądowania samolotów. Wojsko zajęło stanowisko, iż inwestycja nie może naruszać terenów zamkniętych.

Pismo nr 25, osoba prywatna, ul. Boczna, Pierwoszyno:

Odsunięcie projektowanego odcinka C-D od zabudowań wsi Pierwoszyno jest niemożliwe ze względu na usytuowanie przyjętego przebiegu Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej (aktualnie trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej, co świadczy o silnej woli realizacji zamierzenia inwestycyjnego). Projektowana linia kolejowa przebiega bezpośrednio poza linią graniczną działek (m.in. działki nr 14). Projektując drogę po przeciwnej stronie linii kolejowej, wymuszamy wykonanie kolejnego punktu przecięcia jezdni z projektowanym układem torowym. W związku z powyższym nie ma możliwości odsunięcia drogi dalej od zabudowań. Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przyznane zostanie „słuszne” odszkodowanie. „W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (…) pod adresem postulatu „słusznego” odszkodowania. Podkreślano w nich, iż słuszne odszkodowanie winno mieć charakter ekwiwalentny do wartości wywłaszczonego dobra. Oznacza to, że powinno dawać właścicielowi możliwość odtworzenia rzeczy, którą utracił lub, ujmując szerzej, takie które pozwoli wywłaszczonemu odtworzyć jego sytuację majątkową, jaką miał przed wywłaszczeniem”. Procedura naliczenia odszkodowania opisana została w załączonym schemacie wyceny nieruchomości podczas wywłaszczeń zgodnie z trybem specustawy drogowej.

Pismo nr 26 od mieszkańców ul. Bocznej, ul. Jabłoniowej oraz ul. Kaszubskiej:

Odpowiedź zgodnie z uwagami:

Ad. 1. Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonano pomiary ruchu na wszystkich głównych wjazdach i wyjazdach z miejscowości Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty oraz wlocie od strony Dębogórza. Na ich podstawie przeprowadzono symulacje przewidywanego natężenia ruchu na projektowanym NUD w roku 2031 (uwzględniając wzrost ruchu drogowego na przestrzeni 10 lat). Podczas analizy dobrano przekroje normalne jezdni oraz rodzaje skrzyżowań w celu wyboru wariantu najbardziej optymalnego pod względem ekonomicznym oraz użytkowym.

  1. Przewiduje się problem ze skrętem z ul. Niezapominajki oraz z parkingu PoloMarketu w kierunku Pierwoszyna. Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku szczytu komunikacyjnego bezpieczniejszą oraz prawdopodobnie szybszą formą włączenia się do ruchu na głównej jezdni będzie skierowanie się na rondo B i wykonanie na nim zawrotki. Podczas analizowania niniejszych skrzyżowań została poruszona kwestia zastosowania na nim wyłącznie prawoskrętu w kierunku ronda B. Jednak ze względu na ruch poza godzinami szczytowymi oraz prośbami mieszkańców zezwolono na relacje w obydwie strony. Jednakże przy takich zmianach układu drogowego nie wyklucza się w przyszłości za pomocą zmiany organizacji ruchu wprowadzenia nakazu skrętu w prawo dla ul. Niezapominajki oraz zjazdu od PoloMarketu.
  2. Podczas analizy komunikacyjnej w ramach porannego oraz popołudniowego szczytu (letniego) na rondzie C ruch na skrzyżowaniu będzie bardzo dobry (PSR I) – jedynie dla wlotu na rondo z ul. Kaszubskiej obliczono dobre warunki ruchu (PSR II).

PSR – poziomy swobody ruchu wyznaczają klasy warunków ruchu, które odzwierciedlają ocenę warunków jazdy przez reprezentatywną grupę kierowców. Cały zakres warunków ruchu podzielony został na 4 klasy, będące miarą warunków ruchu: bardzo dobre (PSR I), dobre (PSR II), przeciętne (PSR III) i niekorzystne (PSR IV). Warunki ruchu oceniane są na podstawie strat czasu przejazdu oraz rozmiarów kolejek pojazdów. Parametry te odwzorowują gęstość ruchu na drodze

  1. Podczas przeprowadzonej analizy komunikacyjnej nie wynikła konieczność wykonania dwóch pasów ruchu od ronda B do ronda C (skrzyżowanie z ul. Kaszubską)

            Ad. 2. Projektowany pas drogowy na obszarze od rodna C do ronda D jest poprowadzony w odległości około 10-15 m od skrajnej osi toru. W granicach pasa kolejowego poza torami kolejowymi mieści się budowla ziemna wraz z systemem odwadniającym, ewentualne konstrukcje oporowe, system sterowania ruchem, semafory oraz inne elementy techniczne. W związku z powyższym przewiduje się, że pas kolejowy swoim zakresem dosięgnie do granicy działek rolników. Projektowana droga jako element bardziej ‘elastyczny’ pod względem wymagań technicznych musi zostać zaprojekowana w sposób nie kolidujący z przyjętym pasem kolejowym. W związku z powyższym pomiędzy drogą a projektowaną koleją nie powstaną jakiekolwiek niezagospodarowane połacie ziemi dalej należące do blisko zamieszkałych rolników. Jednocześnie zaprojektowano drogę w sposób najbardziej przystający do przebiegu linii kolejowej.

Procedura naliczenia odszkodowania opisana została w załączonym schemacie wyceny nieruchomości podczas wywłaszczeń zgodnie z trybem specustawy drogowej.

W projekcie przewidziano zapisy o zabezpieczeniu pomnika przyrody na czas trwania robót budowlanych. Wszelkie prace wykonywane w obrębie drzewa odbywać się będą przy użyciu ręcznego sprzętu. Ponadto w trakcie budowy będzie monitorowany stan drzewa i w razie potrzeby wykonywane dodatkowe nawadnianie drzewa.

Pismo nr 27, osoba prywatna, Mosty

            Ulica Turkusowa jest drogą prywatną wewnętrzną. Ulice Skarpowa oraz ulica Żółta są drogami wewnętrznymi, których właścicielem jest Gmina Kosakowo. Natomiast ulica Grabowa posiada status drogi publicznej. Zgodnie z powyższym gmina Kosakowo ma obowiązek wykonać zjazd z ul. Grabowej do ul. Skarpowej oraz z ul. Turkusowej do ul. Skarpowej. Natomiast utrzymanie oraz przejezdność przez ul. Turkusowa należy do właścicieli drogi. Ulica Turkusowa nie jest przedmiotem opracowania projektowego.

            Projekt zakłada zgodnie z miejscowym planem wykonanie jedynie dowiązania chodnika do ciągu pieszego zlokalizowanego na karcie terenu nr 35/10.1.KX (działka nr 1165/45). Sprawa była wcześniej wyjaśniana drogą mailową.

 Pismo nr 28, osoba prywatna:

Ad. 2. W ramach prac projektowych przeprowadzono analizę ruchu z prognozowanym wzrostem komunikacyjnym 3% rocznie. Zgodnie z powyższym zaprojektowany układ drogowy spełniał na swoim głównym przebiegu swobodę ruchu PSR I. Ronda uspokajają ruch oraz minimalizują ilość punktów kolizyjnych na skrzyżowaniach. Podczas ustaleń wykonanych po spotkaniu informacyjnym zdecydowano się na zmianę rozwiązania skrzyżowania z ul. Narcyzową – skrzyżowanie bez światłe jedynie na relacjach prawoskrętnych. Rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu. Dodatkowo lewoskręt w skrzyżowanie z ul. Fiołkową został wydłużony o 60m w celu przejęcia większej ilości pojazdów.

PSR – poziomy swobody ruchu wyznaczają klasy warunków ruchu, które odzwierciedlają ocenę warunków jazdy przez reprezentatywną grupę kierowców. Cały zakres warunków ruchu podzielony został na 4 klasy, będące miarą warunków ruchu: bardzo dobre (PSR I), dobre (PSR II), przeciętne (PSR III) i niekorzystne (PSR IV). Warunki ruchu oceniane są na podstawie strat czasu przejazdu oraz rozmiarów kolejek pojazdów. Parametry te odwzorowują gęstość ruchu na drodze

Ad. 3. Kierowcy przy pomocy znaków organizacji ruchu zostaną skierowani na NUD. Ruch tranzytowy z uwagi na ciasne Pierwoszyno z duża ilością zjazdów bocznych i dróg lokalnych przełoży się całościowo na NUD. Natomiast zgodnie z analizą ruchu wlot z ul. Kaszubskiej na rondo C posiadać będzie warunki ruchu PSR II (kolejka na około 15 samochodów – szczyt poranny). Natomiast wlot z ul. Kaszubskiej na rondo E posiadać będzie warunki ruchu PSR I (kolejka na około 2 samochody – zarówno szczyt poranny jak i popołudniowy). Planowana inwestycja zakłada przyszłościowe przekwalifikowanie ul. Gdyńskiej i ul. Kaszubskiej na drogi Gminne i tym samym wprowadzenie ograniczeń prędkości i polepszenie warunków dla mieszkańców Pierwoszyna – przypuszczalnie uspokojenie ruchu, zastosowane szeregu rozwiązań spowalniających ruchu uwzględniający pieszych i rowerzystów. W związku z powyższym czas przejazdu NUD, będzie znacznie krótszy niż wspomnianą trasą.

Ad. 4. Nie można jednoznacznie określić o ile skróci się czas przejazdu na odcinku Kosakowo-Mosty. Szczególnie uwzględniając różnorodne natężenie ruchu w zależności od dnia (dni pracujące oraz weekend)  pory dnia oraz okresu wakacyjnego. Należy jednak pamiętać, że głównym założeniem NUD nie jest przejazd przez Kosakowo – Pierwoszyno z maksymalną prędkością, a upłynnienie ruch oraz pozbycie się zatorów drogowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na nowym układzie drogowym.

Ad. 6. NUD w swoich założeniach miał być przebudową istniejących dróg posiadających niewystarczającą efektywność w stosunku do istniejącego natężenia ruchu drogowego – co wiąże się z zakwalifikowaniem dróg do pilnej rozbudowy.

Ad. 7. Aktualnie natężenie ruchu na ul. Kaszubskiej (od skrzyżowania z ul. Rumską):

W kierunku Kosakowo podczas porannego szczytu komunikacyjnego: 720 P/h (pojazdów na godzinę)

W kierunku Mostów/ul. Rumskiej podczas porannego szczytu komunikacyjnego: 500 P/h

W kierunku Kosakowo podczas porannego popołudniowego szczytu komunikacyjnego: 615 P/h

W kierunku Mostów/ul. Rumskiej podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego: 710 P/h

Natomiast prognozowane natężenie ruchu na ul. Kaszubskiej w 2031r.

W kierunku Kosakowo podczas porannego szczytu komunikacyjnego: 140 P/h (pojazdów na godzinę)

W kierunku Mostów/ul. Rumskiej podczas porannego szczytu komunikacyjnego: 80 P/h

W kierunku Kosakowo podczas porannego popołudniowego szczytu komunikacyjnego: 90 P/h

W kierunku Mostów/ul. Rumskiej podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego: 75 P/h

W powyższych rozważaniach, bezpośrednio widać, że ruch zmniejszy się  około 5 krotnie. NUD więc bezsprzecznie umożliwi wytchnienie mieszkańcom Pierwoszyna od natężenia ruchu drogowego.

Ad. 8. Inwestycja realizowana jest w trybie specustawy drogowej – w związku z czym nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennych.

Ad. 9. W projekcie przewidziano zapisy o zabezpieczeniu pomnika przyrody na czas trwania robót budowlanych. Wszelkie prace wykonywane w obrębie drzewa odbywać się będą przy użyciu ręcznego sprzętu. Ponadto w trakcie budowy będzie monitorowany stan drzewa i w razie potrzeby wykonywane dodatkowe nawadnianie drzewa.

Pismo nr 29 od spółki, ul. Gdyńska, Mosty:

Ad. 1. ‘Stara’  ul. Żeromskiego ze względu na swoje parametry techniczne stała się niewydolna przy istniejącym natężeniu ruchu. W związku z czym zdecydowano się na wybudowanie nowego przebiegu ul. Żeromskiego o parametrach drogi dwu jezdniowej dwupasowej. Stary przebieg drogi zacznie pełnić funkcję typowo lokalnej drogi osiedlowej. W związku z powyższym nie ma możliwości zaprojektować drogi w sposób omijający działkę 119/5.

Ad. 2 Zrezygnowano z pełnego skrzyżowania z ul. Narcyzową. Połączenie komunikacyjne z przyległym osiedlem odbywać się będzie przez skrzyżowanie z ul. Fiołkową przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Zjazdy do lotniska będą używane okazjonalnie.

Ad. 3. Opracowanie kosztów inwestycji zostanie przygotowane w dalszej części procesu projektowego. Wycena odszkodowań stanowi odrębną procedurę, dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji.

Ad. 5. Z uwagi na istniejący teren lotniska oraz projektowaną linię Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej  możliwości dotyczące odsunięcia projektowanej drogi od zabudowań są mocno ograniczone. Ponadto należy wykonać jak najmniej punktów kolizyjnych między koleją PKA, a projektowanym układem drogowym. W związku z powyższym zaprojektowany przebieg jest najbardziej optymalny.

Ad. 6. Przebieg PKM został zaakceptowany i obecnie trwa postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej co mocno ograniczy możliwe przyszłościowe przesunięcia torów kolejowych. Węzły integracyjne zaprojekowane zostały w optymalnej lokalizacji umożliwiającej szybką zmianę środka transportu przy minimalnej odległości od siebie przystanków autobusowych, przyszłościowych peronów PKM, parkingu dla samochodów, rowerów oraz hulajnóg.

Ad. 7  Projektowany Nowy Układ Drogowy nie jest zlokalizowany na terenach zamkniętych.

Ad. 8. Przeprowadzono analizę komunikacyjną dla zaprojektowanego układ z uwzględnieniem wzrostu ruchu samochodowego na poziomie 3% rocznie na rok 2031. Zgodnie z analizą niniejszy układ drogowy będzie posiadać bardzo dobrą płynność ruchu .

Pismo nr 30 od stowarzyszenia:

Przeprowadzono analizę komunikacyjną dla zaprojektowanego układ z uwzględnieniem wzrostu ruchu samochodowego na poziomie 3% rocznie na rok 2031. Zgodnie z analizą niniejszy układ drogowy będzie posiadać bardzo dobrą płynność ruchu .