W związku z informacją zamieszczoną w Biuletynie Rady i Wójta Gminy Kosakowo nr 7/2019, Lipiec 2019 o wyborach do Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej w dniu 28 lipca 2019 r., informujemy, iż zgodnie z załączonym Obwieszczeniem kandydatem na członka Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w powiecie Puck jest Pani Wanda Krause z Pierwoszyna.

Komisja Okręgowa Okręg Wyborczy NR 76 w Kosakowie obwieszczeniem z dnia 08.07.2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członka Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Puck, w wyborach zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. na podstawie § 15 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, podała do wiadomości członków izby rolniczej, listę kandydatów na członka Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w powiecie Puck, zarejestrowanych w okręgu wyborczym Nr 76 w Gminie Kosakowo.

Zgodnie z  § 14 ust. 3 uchwały 1/2019 KRIR Jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów.