Zgodnie z wydanym 1 grudnia 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 201/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku informujemy, że organizacje pozarządowe mogą składać dokumenty konkursowe do 31 grudnia 2022 r.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie Kosakowo dotyczy przedsięwzięć w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania sportu;
  • ochrony i promocji zdrowia, działalności leczniczej i pomocy społecznej;
  • nauki, szkolnictwa, edukacji i wychowania.

Do 31.12.2022 r. należy składać oferty w konkursie na realizacje zadań publicznych w 2023 roku, zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16.01.2023 r.

Otwarty konkurs ofert zostaje ogłoszony w związku z realizacją zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykonawcy zadań zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy powinni być wyłonieni w drodze otwartego konkursu ofert. W projekcie budżetu gminy Kosakowo na 2023 rok zostały uwzględnione środki finansowe na realizację tych zadań. Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

W zakresie ubiegania się o grant na realizację zadań w 2023 roku należy przedłożyć następujące dokumenty:
– formularz ubiegania się o ofertę (do pobrania: Wzór oferty realizacji zadania publicznego
– wyciąg z właściwej ewidencji lub inny aktualny dokument potwierdzający status prawny Oferenta oraz ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa dla osób reprezentujących Oferenta;
– aktualny statut organizacji;
– zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt ma być realizowany (jeśli oferta nie wymaga takich zgód to należy dołączyć oświadczenie, że przy danym projekcie takie zgody nie są wymagane);
– sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej za ostatni rok.

Wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

Podczas LXXXII Zwyczajnej Sesji w dniu 1 grudnia 2022 roku Rada Gminy Kosakowo przyjęła Uchwałę nr LXXXII/599/2022 w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” następującą ilością głosów: 11 radnych odpowiedziało się za przyjęciem uchwały, jedna osoba była przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uchwały: Uchwała nr LXXXII-599-2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 01.12.2022 r. ws. współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku