Stosownie do przepisów art. 11 p.7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.503 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLII/285/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2020 r.;

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt studium będzie wyłożony w dniach od 04.04.2023 r. do 25.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w Referacie ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 6604313, a także dostępny na stronie internetowej: https://bip.kosakowo.pl/m,927,studium-w-trakcie-sporzadzania.html

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 19.04.2023 r. o godzinie 15.00 w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu można zapoznać się z prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zgodnie z art. 8c i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
  •  ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
  • w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
  • za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo:
    https://bip.kosakowo.pl/m,568,referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego.html

w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2023 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl.