Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)  oraz  Uchwały Nr XXII/160/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: programu współpracy w roku 2020 Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      WÓJT GMINY KOSAKOWO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

w roku 2020

 I.Rodzaj zadań

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:

 

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

a) ochrona i rozwijanie języka kaszubskiego,

b) kultura kaszubska jako domena twórczości regionalnej – śpiew, tańce, stroje, potrawy, rzemiosło,

c) realizacja zadań w zakresie  rozwoju i promocji kultury, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych,

d) wspieranie aktywności seniorów.

 

2) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

a) upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, w oparciu o gminną bazę sportową i poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w dyscyplinach: piłka nożna, lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, judo, strzelectwo sportowe, żeglarstwo itp.,

b) organizacja współzawodnictwa sportowego, promocja osiągnięć sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

3) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – dostęp do terapii i zajęć warsztatowych.

4) w  zakresie oświaty, edukacji i wychowania

a) włączanie podmiotów niepublicznych działających w sferze wychowania przedszkolnego w realizację zadań własnych Gminy,

b) organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży, harcerstwo,

c) warsztaty i rekonstrukcje historyczne.

d) warsztaty i zajęcia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zakłada się w roku 2020 m.in. prowadzenie folklorystycznych chórów i zespołów, popularyzację lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego, edukację żeglarską i morską dzieci i młodzieży gminnej, działalność organizacji w zakresie sportu: przede wszystkim  w dyscyplinach: piłka nożna, siatkówka, lekkaatletyka oraz inne z zakresu zadań wymienionych w Dz. I, pkt 1-4.

II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację w/w zadań przewidziano kwotę 350.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacje mogą być udzielane podmiotom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom oraz klubom sportowym.
 2. Dotacje przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego, wymieniony w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV.Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadania powinny zostać zrealizowane w roku 2020 w całości, w terminie określonym w umowie.

V.Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2020 r.
Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków  finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 1. Za ofertę spełniającą wymogi formalne uznaje się ofertę:

1/ złożoną na obowiązującym formularzu (załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań) i w terminie wskazanym w ogłoszeniu,

2/  podpisaną  przez osoby uprawnione

3/ posiadającą wymagane załączniki (wymienione we wzorze oferty).

 1. Wszystkie wymagane załączniki do oferty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.
 2. Oferty dotyczące projektów, wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone w otwartym konkursie oferty analizuje i ocenia powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy (wójta) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (reprezentanci sektora pozarządowego nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji, jeśli organizacja, którą reprezentują bierze udział w konkursie). Tryb powoływania i zasady działania komisji do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa uchwała Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011 roku Rady Gminy Kosakowo w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi (ze zm.).
  Komisja przedstawia Wójtowi propozycję podziału środków finansowych na poszczególne zadania wynikające z ofert.
 2. Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji konkursowej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych w danym roku, zatwierdza do realizacji najkorzystniejsze oferty. Po zatwierdzeniu przez Wójta wybór ofert jest ostateczny.
 3. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w

art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia  wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych  w przypadku  organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert Wójt ogłasza niezwłocznie po wyborze ofert, a następnie bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Złożona oferta stanowi załącznik do umowy.
 2. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.
 3. Rozpatrzenie ofert w otwartym konkursie grantowym na rok 2020 nastąpi do dnia        24 stycznia 2020 r.  

VII. Rozliczenie dotacji i kontrola realizacji zadania

 1. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana do przedstawienia Wójtowi sprawozdania z wykonania umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, na jaki została zawarta. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Rozliczenie następuje poprzez przedłożenie w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania określonej w umowie sprawozdania merytoryczno – finansowego wraz z wykazem wszystkich faktur dot. realizacji przedmiotowego zadania oraz załączonymi kopiami faktur dot. wydatków zrealizowanych ze środków z dotacji, poświadczonymi przez zleceniobiorcę za zgodność z oryginałem.
 3. W przypadku stwierdzenia niegospodarności lub wydatkowania przez organizację pozarządową przekazanych środków w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie i harmonogramie, organizacja pozarządowa ma obowiązek zwrotu środków wraz z ustawowymi odsetkami, licząc od daty przekazania środków.
 4. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania zadania określonego w umowie, nie wykorzystanie części przekazanych zaliczkowo środków podlega zwrotowi razem z ustawowymi odsetkami, licząc od daty przekazania środków. Dokument potwierdzający wpłatę na konto wskazane przez Gminę niewykorzystanych środków należy przedłożyć wraz z rozliczeniem zrealizowanej części zadania.
 5. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji, organizacja pozarządowa jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wójta.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Ofertę konkursową na realizację każdego z wyżej wymienionych zadań można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kosakowo 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 lub złożyć osobiście w tut. Biurze Obsługi Interesanta (na parterze urzędu). O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kosakowo.
 2. Oferty złożone po terminie, jak również oferty dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie nie będą rozpatrywane.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 1. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – tel. 058 660-43-04, e-mail bazaturystyczna@kosakowo.pl .

Wzory: oferty, umowy oraz sprawozdania na realizację zadania publicznego stanowią załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo na www.bip.kosakowo.pl  – Zakładka Stowarzyszenia. Wzór oferty można otrzymać również w pok. Nr 102 – I piętro, w godz. pracy urzędu gminy.

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na

www.bip.kosakowo.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Kosakowo na www.kosakowo.pl .

                                                                                                Wójt Gminy   

                                                                                           /-/ Marcin Majek      

                                                                                                                                                                                    

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2020

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1