WÓJT GMINY KOSAKOWO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

w roku 2022

1. Cel i rodzaj zadań

  1. Celem otwartego konkursu ofert na rok 2022 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej, naukowej oraz promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Kosakowo we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

a) ochrona i rozwijanie języka kaszubskiego,
b) kultura kaszubska jako domena twórczości regionalnej – śpiew, tańce, stroje, potrawy, rzemiosło,
c) realizacja zadań w zakresie  rozwoju i promocji kultury, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych,
d) wspieranie aktywności kulturalnej seniorów.

 2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

a) upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, w oparciu o gminną bazę sportową i poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w dyscyplinach: żeglarstwo, piłka nożna, lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, judo, strzelectwo sportowe, itp.,
b) organizacja współzawodnictwa sportowego, promocja osiągnięć sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
c) wspieranie aktywności fizycznej seniorów.

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności leczniczej i pomocy społecznej

a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) dostęp do terapii i zajęć warsztatowych,
c) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

4) w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji i wychowania   

a) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, harcerstwo,
b) warsztaty i rekonstrukcje historyczne,
c) warsztaty i zajęcia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla wszystkich grup wiekowych. 

  1. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  2. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do konkursu musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

Termin składania ofert ustala się do 31 grudnia 2021 r. do godz. 12:00.

Formularze oferty realizacji zadania publicznego oraz treść Zarządzenia nr 159/2021 wraz z Załącznikiem – treścią OGŁOSZENIA znajduje się poniżej oraz w BIP.