Pod koniec czerwca została podpisana umowa na przebudowę placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Mostach z wykonawcą firmą Hard Bruk Inwestycje Sp. z o.o. Prace budowlane rozpoczną się w połowie sierpnia i wykonawca zapewnia, że potrwają do końca września. Od momentu podpisania umowy wykonawca może składać zamówienie na obiekty wyposażenia placu zabaw – oczekiwanie na dostawę tych elementów potrwa najdłużej w całym procesie realizacji tego przedsięwzięcia.

Ze względu na wakacje i potrzebę dostępności tego miejsca przekazanie terenu placu zabaw na rzecz wykonania robót budowlanych będzie miało miejsce dopiero pod koniec sezonu letniego. Zależy nam, na minimalizacji czasu wyłączenia obiektu z eksploatacji ze względu na roboty budowlane. Zdecydowaliśmy, aby na czas okresu oczekiwania na dostawę elementów wyposażenia, dzieci podczas wakacji mogły korzystać z tego terenu. Natomiast podczas trwania robót budowlanych plac zabaw pozostanie wyłączony z użytkowania do czasu odbioru inwestycji.– komentuje Paweł Romanowski, Hard Bruk Inwestycje Sp. o.o.  

Umowa została podpisana przez dyrektora Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. ze względu na pozyskane przez spółkę środki z funduszy zewnętrznych na realizację tych prac. Przetarg na realizację tej inwestycji został ogłoszony 9 maja br., a przedmiot zamówienia brzmiał: Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej na działce nr 1213/1 w m. Mosty z doposażeniem w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach realizacji operacji „Razem chronimy nasze środowisko przed antropopresją aktywnie wypoczywając w Mostach – modernizacja placu zabaw dla dzieci na wielofunkcyjny obszar rekreacyjny dla zróżnicowanej grupy użytkowników” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką w ramach działania 4.2. w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Celem operacji jest zmniejszenie antropopresji na obszarach przyrodniczo-cennych gminy Kosakowo poprzez modernizację zaniedbanego placu zabaw dla dzieci nadając mu nową funkcję- atrakcyjnego ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla zróżnicowanych grup użytkowników. Teren ten będzie użytkowany całorocznie.

Obecnie teren ten jest przeznaczony na rekreacje dla mieszkańców jednakże elementy wyposażenia placu zabaw są znacząco wyeksploatowane, a jego nawierzchnia wymaga urządzenia i dostosowania do osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie zakłada demontaż części istniejącego wyposażenia, montaż nowych urządzeń (w tym elementów placu zabaw dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), wykonanie ciągów pieszych z kostki oraz nawierzchni bezpiecznych w strefach bezpieczeństwa projektowanych urządzeń, wykonanie skateparku i ogrodzenia oraz montaż małej architektury (w tym m.in. tablic informacyjno-edukacyjnych). W wyniku wyżej wymienionych prac powstanie obiekt dostosowany do potrzeb różnych grup osób zachęcając do aktywnych form spędzania czasu wolnego we właściwie przystosowanym i bezpiecznym miejscu. 

Z końcem czerwca br. została podpisana przez dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. ze względu na pozyskane przez spółkę środki z funduszy zewnętrznych na realizacje tego przedsięwzięcia. Inwestycja zostanie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką w ramach działania 4.2. w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w wysokości do 184 122,73 zł. Całkowita wartość inwestycji w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu wyniosła 755 380,90 zł.