W czwartek 20 października br. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy w sprawie budowy nowego układu drogowego Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie. Jego celem było przedstawienie nowych rozwiązań komunikacyjnych znacząco usprawniających poruszanie się po gminie. Prace nad projektem rozpoczęły się już wiele lat temu. Zaprezentowane opracowanie to wywodzący się z wielu koncepcji, również tych zawartych w planie budowy obwodnicy Pierwoszyna, projekt.

Dynamiczny rozwój gminy oraz znaczny przyrost liczby mieszkańców rodzi nowe zapotrzebowania. Odczuwany coraz większy ruch samochodowy powoduje uciążliwe dla mieszkańców zatory komunikacyjne w szczytowych godzinach przy głównych węzłach komunikacyjnych gminy. Planowany nowy układ drogowy ma za zadanie je odciążyć i przenieść ruch samochodowy, zwłaszcza tranzytowy na zupełnie nową trasę łączącą trzy miejscowości: Kosakowo, Pierwoszyno i Mosty.

Rozsądnym jest kierowanie się w pracach nad ruchem komunikacyjnym w gminie Kosakowo myśleniem strategicznym, a przede wszystkim perspektywicznym. Ze względu na tak znaczący wzrost liczby mieszkańców musimy dziś myśleć przyszłościowo. Dotychczas uchwalone plany przestrzenne pozwalają na zabudowania w gminie, które mogą przyczynić się do jeszcze większego przyrostu ludności sięgającego nawet do 50 tysięcy mieszkańców. Zależy nam na tym, aby infrastruktura drogowa była projektowana z uwzględnieniem powyższych aspektów – mówił wójt gminy Kosakowo.

Projekt zakłada budowę nowej drogi wzdłuż ogrodzenia kosakowskiego lotniska oraz budowę dwóch kluczowych rond turbinowych na trasie Kosakowo-Pierwoszyno, aż do połączenia z ulicą Rumską (od strony zachodniej Pierwoszyna) i ulicą Zieloną w Mostach. Założenie projektu uwzględnia projektowaną kolej PKP, która będzie biegła tuż przy planowanej nowej trasie. Celem projektu jest rozładowanie ruchu tranzytowego przez nową trasą biegnącą zachodnią częścią Pierwoszyna. Projekt zakłada również przyszłą rozbudowę dotychczasowej ulicy Derdowskiego na jezdnię dwupasmową w obu kierunkach ruchu.

Inwestycja podzielona na dwa etapy

W ramach realizacji ZADANIA 1 przewidziano:
– budowę drogi w nowym przebiegu od skrzyżowania ul. Żeromskiego/ul. Derdowskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW101;
– budowę rond turbinowych: skrzyżowanie (A) ulic Żeromskiego i Derdowskiego i skrzyżowanie (B);
– budowę skrzyżowań z sygnalizacją świetlną ul. Żeromskiego z ul. Fiołkową (A1) oraz z ul. Narcyzową;
– rozbudowę dróg gminnych ul. Narcyzowej oraz ul. Fiołkowej w Kosakowie;
– zmianę kategorii drogi istniejącej ul. Żeromskiego na drogę gminna wewnętrzną (stary przebieg istniejącej ul. Żeromskiego stanie się drogą gminną wewnętrzną) wraz z budową zawrotki;
– budowę parkingów tworzących w przyszłości węzeł integracyjny Kosakowo z planowaną linią kolejową Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej;
– budowę dróg dla pieszych oraz dróg rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę zjazdów;
– przebudowę drogi pieszo-rowerowej;
– budowę systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, rowów;
– budowę oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych;
– budowę kanału technologicznego;
– przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z przedmiotową inwestycją;
– zagospodarowanie zielenią;
– usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi, teletechnicznymi, gazociągowymi, wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej.

W ramach realizacji ZADANIA 2 przewidziano:
– budowę i rozbudowę dróg (stary przebieg drogi wojewódzkiej DW100 oraz DW101) od skrzyżowania z ul. Żeromskiego i Chrzanowskiego (zadanie 1) do skrzyżowania z ul. Zieloną – częściowo zmieniony przebieg trasy;
– budowa 3 rond typu małego (C,D,E);
– budowę parkingu tworzącego w przyszłości węzeł integracyjny Mosty z planowaną linią kolejową PKA w obrębie skrzyżowania (D);
– budowę dróg dla pieszych, dróg rowerowych oraz dróg pieszo-rowerowych;
– budowę zatok autobusowych;
– budowę zjazdów;
– budowę systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, rowów, zbiorników chłonnych;
– budowę drogi ul. Zielonej – od skrzyżowania starym przebiegiem drogi wojewódzkiej DW101 do skrzyżowania z ul. Gdyńską;
– budowa dodatkowej jezdni wzdłuż ul. Zielonej;
– budowę oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych;
– budowę kanału technologicznego;
– przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z przedmiotową inwestycją;
– zagospodarowanie zielenią.

 

Na początku spotkania wójt gminy Kosakowo przedstawił główne założenia inwestycji, następnie projektant z biura projektowego RedRoad kontynuował wypowiedź, prezentując szczegóły opracowanej koncepcji. Po omówieniu projektu i wszelkich zamierzeń związanych z realizacją inwestycji głos zabrała publiczność. Wśród mieszkańców padało wiele pytań o dotychczasowy teren rekreacyjny przy kosakowskiej górce, jakość projektowanych dróg i skrzyżowań, projektowanego oświetlenia, dróg rowerowych i ciągów pieszych. Głos zabrali również mieszkańcy, którzy zdalnie włączyli się w dyskusję.

Myślę, że jednym z głównych założeń tej inwestycji jest powstanie zachodniego obejścia Pierwoszyna i uspokojenie ruchu na ulicy Kaszubskiej. Głosy, mówiące o tym, że ktoś w imieniu mieszkańców Pierwoszyna chce zaniechać tej inwestycji są po prostu nieprawdziwe i nieuzasadnione. Dla mieszkańców Pierwoszyna najważniejszą kwestią jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego nie tylko do Pucka, a również do Mostów, Mechelinek i Rewy. W tym momencie ruch przebiega tak blisko zabudowań, że znacznie pogarsza ich stan, dlatego te zachodnie obejście Pierwoszyna jest po prostu konieczne – mówił mieszkaniec wsi Pierwoszyno.

 

Ten projekt trzeba zrobić przynajmniej w pierwszej części i trzeba patrzeć dalej, nie patrzeć przez pryzmat pięciu lat tylko rok, dwa i obserwować co on zmieni. Nie musimy realizować całego przedsięwzięcia. Wykonajmy tą część trasy, której teraz wszyscy potrzebujemy od ronda A do ronda B – mówił kolejny z mieszkańców.

Projektowany układ drogowy zakłada budowę niemal 3-kilometrowej trasy łączącej miejscowości Kosakowo, Pierwoszyno i Mosty. Przeniesienie ruchu z ulicy Derdowskiego na zupełnie nową trasę zakłada wyprowadzenie ruch tranzytowego zachodnią stroną wsi Pierwoszyno aż do ulicy Rumskiej. Inwestycja jest opracowana w sposób nie likwidujący dotychczasowych zabudowań. Chroni jednocześnie wiele cennych pomników przyrody.

To duże przedsięwzięcie, które będzie realizowane przez najbliższe lata. Wszystkich mieszkańców chcących wypowiedzieć się w omawianym temacie zachęcamy do przesłania swoich zgłoszeń do piątku, 4 listopada br. na adres boi@kosakowo.pl lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Kosakowo.

Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za liczną obecność oraz merytoryczną dyskusję podczas spotkania.