W dniu tj. 23.05 br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kosakowo – Komisji ds. Finansów i Strategii Rozwoju z przewodniczącym Panem Ryszardem Daraszewiczem na czele.

Na posiedzeniu komisji, oprócz jej członków obecni byli: Zastępca Wójta Gminy Kosakowo Pan Marcin Bogdan, pracownicy Urzędu Gminy: Skarbnik Pani Agnieszka Szczurek, Podinspektor ds. Drogownictwa Pani Marika Witkowska oraz zainteresowani Radni Gminy.

Komisja podczas posiedzenia:

– zapoznała się z wykonaniem budżetu za 2023 r.;

– zapoznała się z informacją na temat stanu budżetu gminy w bieżącym roku, w tym wydatków poniesionych i planowanych;

– dokonała końcowych uzgodnień planu pracy Komisji na 2024 r. oraz jednogłośnie przyjęła jego uzgodniony kształt.

 

Ponadto podjęto dyskusję na temat stanu realizacji inwestycji drogowych, w tym budowy dróg:

ul. Księdza Jana Twardowskiego, Obrońców Wybrzeża, Korczaka, Miłosza, Koniecpolskiego w Pogórzu;

ul. Cedrowej, ul. Błękitnej, ul. Turkusowej, ul. Liściastej w Mostach;

ul. Renkolodowej w Pierwoszynie;

ul. Szkolnej na trasie Mechelinki – Mosty;

ul. Kminkowej w Kosakowie;

ul. Do Morza w Mechelinkach.

 

Komisja przegłosowała pozytywnie wnioski formalne jej członków – zapytania do Wójt Gminy Kosakowo dotyczące:

– planowanej inwestycji o nazwie „Budowa zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” na ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji i jaki zakres prac będzie ona obejmowała? Ponadto, do kiedy ważna jest promesa otrzymania funduszy na ten cel w ramach Polskiego Ładu oraz w jaki sposób i kiedy zostanie zabezpieczony teren wskazany pod inwestycję?

– kiedy Starostwo Powiatowe w Pucku rozpocznie inwestycję polegającą na modernizacji drogi powiatowej przy ul. Szkolnej na trasie Mechelinki – Mosty i jaki jest planowany jej zakres?

– analizy i wydania opinii w sprawie uregulowania/przejęcia ul. Leśnej w Dębogórzu-Wybudowaniu przez Gminę Kosakowo;

– opinii Wójt Gminy Kosakowo na temat zależności zakresu inwestycji drogowych i społecznych od wielkości podatków w danym obszarze/okręgu w gminie;

– podjęcia prac w ramach doraźnego utwardzenia drogi na ul. Błękitnej w Mostach;

– przedstawienia harmonogramu prac dotyczących likwidacji odrostów, przycinki drzew, koszenia traw przy drogach powiatowych;

– czy zawarto umowę na malowanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, w tym przejść dla pieszych i linii?

– czy podjęto działania w zakresie projektowania sieci wod.-kan. drogi przy ulicy Szkolnej na trasie Mechelinki – Mosty?

 

Zastępca Wójta, Marcin Bogdan, przedstawił sytuację związaną z planami budowy dróg przy ul. Koniecpolskiego w Pogórzu i ul. Renklodowej w Pierwoszynie. Obie inwestycje na tę chwilę nie mogą być procedowane z uwagi na brak zabezpieczenia w budżecie odpowiedniej ilości środków finansowych przez poprzedniego Wójta, Marcina Majka, i tak:

  • kwota, którą przeznaczył były Wójt na budowę ul. Koniecpolskiego to 380 000 zł, szacunkowa wartość zamówienia to 1 029 399,56 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przetargowej to 687 570 zł.
  • kwota, którą przeznaczył były Wójt na budowę drogi przy ul. Renklodowej to 250 000 zł, szacunkowa wartość zamówienia to 1 193 899,02 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przetargowej to 1 062 720,00 zł.

Realizacja ww. inwestycji możliwa będzie po pozyskaniu przez Wójt Gminy brakujących kwot, np. poprzez zaciągnięcie kredytu.