W okresie od 1 lipca do 24 sierpnia 2021r. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy Kosakowo w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrola obejmowała okres od 2012 roku – jej wyniki są obiecujące i jasno wskazują, że wprowadzony system gospodarowania odpadami spełnia swoją rolę.

Kontrola wykazała, że gmina w każdym roku osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Dodatkowo zapewniane są warunki do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne takich odpadów. Gmina Kosakowo w całości spełnia obowiązki związane z utworzeniem i utrzymaniem Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Wyniki kontroli jasno pokazują, iż mocny nacisk kładziony przez samorząd na prawidłową i efektywną gospodarkę odpadami przynosi spodziewane efekty i choć koszty z tym związane są znaczne, warto je ponosić, by żyć w czystym i zdrowym środowisku.

Znowelizowana w 2011r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniosła nowy porządek prawny – właścicielami odpadów komunalnych stały się gminy. Samorządy zostały zobligowane do opracowania i wdrożenia systemu, który umożliwi selektywny odbiór odpadów, doprowadzi do ograniczenia ich składowania, umożliwi efektywne zagospodarowanie odpadów i zapobiegnie nielegalnemu pozbywaniu się śmieci.