Prawie pół miliona złotych przeznaczonych na fundusz sołecki na 2020 rok

Fundusz sołecki stworzył mieszkańcom możliwości decydowania o tym, co dzieje się w ich wsi. Środki finansowe z funduszu mogą być przeznaczone na wiele cennych inicjatyw m.in jak zmiana wizerunku wsi,  jej rozwój czy rozwiązanie choć części problemów z jakimi zmagają się mieszkańcy danej miejscowości. Mieszkańcy dzięki tym środkom tworzą społeczeństwo obywatelskie oraz w pewnym stopniu wspierają sołtysa i są odpowiedzialni za rozwój swojego regionu.

Zachęcamy Państwa do udziału we wrześniowych zebraniach sołeckich, abyście współdecydowali o wydatkach w swojej miejscowości.

Na podstawie Zarządzenia Nr 118/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2020 rok, Wójt zarządził wysokość środków przypadających poszczególnym sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020, wykazaną w załączniku do w/w Zarządzenia.

 

 

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września br. przez sołectwo do Wójta Gminy wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.
Zgodnie z wnioskiem Komisji ds. Społecznych i Edukacji Rady Gminy Kosakowo z dnia 12.12.2018r., zaleca się, aby zebrania wiejskie odbyły się w terminie do 15.09. celem weryfikacji oszacowania kosztów poszczególnych zadań.

Fundusz sołecki można zadysponować na zadania spełniające następujące warunki:
1) konkretne przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych Gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnych ze strategią rozwoju Gminy wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
2) rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż wskazana dla sołectwa kwota funduszu na rok 2020. Wójt może odrzucić wniosek niespełniający tego wymagania. W sprawie oszacowania kosztu dla poszczególnych zadań, należy kontaktować się z kierownikami odpowiednich referatów w tut. urzędzie.

O przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego decyduje Zebranie Wiejskie, które w podjętej uchwale wskazuje zadania przewidziane do realizacji. Wniosek określający przeznaczenie środków funduszu sołeckiego sporządza sołtys. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.