Szanowni Państwo,

 

Rząd bez wcześniejszych konsultacji i zapowiedzi poinformował, że samorządy mogą otworzyć przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach, stosując się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiono  samorządom.

Dziś (4 maja) odbyło się spotkanie zastępcy wójta z Dyrektorem przedszkola w Dębogórzu.  Zdecydowano, że termin na dostosowanie przedszkola/szkół do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego jest zbyt krótki aby otworzyć placówki od dnia 6 maja br.

Jako samorząd potrzebujemy więcej czasu aby podjąć, wraz z Dyrektorami, działania mające na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich to: ograniczenie liczby dzieci do 12 w grupie przy minimalnej przestrzeni nie mniejszej niż 4 metry kwadratowe na jedno dziecko, przygotowanie i wdrożenie poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, wdrożenie zasad gwarantujących bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom, a także wyodrębnienie pomieszczeń do izolacji. Konieczność dostosowania się do tych wytycznych powoduje, że nie ma możliwości powrotu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dniu określonym przez rząd.

Ponadto, jak wynika ze statystyki, w dziś w gminie Kosakowo na kwarantannie przebywa 98 osób, zaś zakończyło ją 329. Niestety są to dane rosnące.

Nie chcemy ryzykować życia i zdrowia dzieci oraz ich najbliższych. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom jak i kadrze pracującej w przedszkolach jest naszym priorytetem.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Kosakowo podjął decyzję o przesunięciu terminu otwarcia przedszkoli/szkół do dnia 25 maja br.

Rodzicom przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 ( Dz.U. 2020 poz. 790):

par. 1.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 11a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

par. 2.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

par. 3.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w § 1, przysługuje również ubezpieczonemu oraz funkcjonariuszowi, o których mowa w art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

par. 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 maja 2020 r.

 

z-ca Wójta Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki