29 kwietnia br. podczas 53. posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo członkowie Rady jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040.

Jej projekt powstawał przez ostatni rok m. in. w oparciu o przeprowadzoną ewaluację oraz analizy, wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców, wnioski pochodzące ze spotkań warsztatowych z udziałem środowisk lokalnych. Stanowi  efekt prac samorządu gminy Kosakowo, przedstawicieli instytucji publicznych, mieszkańców, a także przedstawicieli organizacji społecznych, którzy zaangażowali się w proces jej tworzenia.

 

– Strategia rozwoju gminy Kosakowo jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który kształtuje politykę rozwoju i tak naprawdę przyszłości całej gminy Kosakowo. – mówi wójt gminy, Marcin Majek. – Bardzo się cieszę, że w dniu wczorajszym radni gminy jednomyślnie uchwalili ten dokument. Chcę jednocześnie podziękować wszystkim mieszkańcom i osobom, które były zaangażowane w pracę nad tym nim, za aktywne włączanie się w jego realizację.

Strategia rozwoju gminy traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Tak rozumiana strategia ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, opisywać podejście zintegrowane, określać obszary, cele i działania polityki polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat. Proces sporządzania strategii stwarza również możliwość partycypacji mieszkańców i innych interesariuszy w grze o rozwój.