W czwartek 15 grudnia br. odbyła się LXXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo, podczas której zdecydowaną większością głosów została podjęta uchwała nr LXXXV/609/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2023.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jednostki samorządu terytorialnego sporządzają i przedkładają projekt uchwały budżetowej odpowiednio: radzie gminy, radzie powiatu bądź sejmikowi województwa oraz w celu zaopiniowania – regionalnej izbie obrachunkowej.

Budżet gminy Kosakowo na rok 2023 zamknął się kwotą ponad 142 mln po stronie wydatkowej, z czego blisko 48 mln zł to wydatki na inwestycje. Na najważniejsze z nich składają się przedsięwzięcia takie jak dokończenie połączenia drogowego pomiędzy Dębogórzem a Suchym Dworem, budowa dwóch przedszkoli w Mostach i w Pogórzu, budowa międzynarodowej ścieżki rowerowej R-10 czy 10 dróg gminnych ze wsparciem w ramach programu Polski Ład – mówił wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. 

Regionalne Izby Obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów samorządowych i innych podmiotów korzystających z dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tzn. dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w samorządach.

Podczas 85. sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 15 grudnia br. radni przy pełnej frekwencji obradowali nad długo opracowywaną uchwałą budżetową na zbliżający się 2023 rok, która ostatecznie została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach przeciw.

Budżet 2023 roku był trudny do przygotowania ze względu na wiele czynników, które miały na niego wpływ, a są to przede wszystkim wzrost kosztów energii, zakupu gazu czy zwiększenia nakładów na wydatki bieżące planowanych inwestycji. W 2022 roku odeszło nam również część dochodów np. z tytułu 500+, które już nie będziemy jako samorząd realizować. Jest to budżet inny od tego realizowanego w bieżącym 2022 roku, ale uważam że jest on ambitny i realny do wykonania – komentował dalej wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany m.in. przez konflikt na Ukrainie każdy odczuwa drastyczne wzrosty cen. Inflacja spowodowała, że projekt budżetu na przyszły 2023 rok był intensywnie opracowywany, by główne zadania dotyczące inwestycji, oświaty, budowy nie hamowały dalszego rozwoju naszej gminy. Zgodnie z uchwałą nr LXXXV/609/2022 ustalone zostały dochody w wysokości 124 186 727 zł, a wydatki na poziomie 142 703 786 zł.

W oparciu o uchwalony budżet gmina Kosakowo nadal będzie się prężnie rozwijała, realizując zamierzone cele, dbając przede wszystkim o potrzeby naszych mieszkańców.