W czwartek, 14 grudnia br. odbyła się CIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo, podczas której zdecydowaną większością głosów została podjęta uchwała nr CIV/760/2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2024.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jednostki samorządu terytorialnego sporządzają i przedkładają projekt uchwały budżetowej odpowiednio: radzie gminy, radzie powiatu bądź sejmikowi województwa oraz w celu zaopiniowania – regionalnej izbie obrachunkowej.

Dziś podczas sesji Rada Gminy Kosakowo uchwaliła budżet gminy na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2034. Z takich najważniejszych informacji dotyczących budżetu to to, że kwoty wydatków łącznie przekraczają kwotę 151 mln zł, z czego 117 mln złotych to są wydatki bieżące, a ponad 33 miliony złotych są przeznaczone na wydatki majątkowe. Budżet jest bardzo optymalny, ale jednocześnie dający gminie Kosakowo cały czas duże możliwości rozwojowe. Z najważniejszych inwestycji, na których środki na realizację zabezpieczono w budżecie to budowa szkoły modułowej w Pogórzu, dokończenie przedszkola w Pogórzu, rozbudowa dróg gminnych, rozbudowa odwodnienia, zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadmorskiej w Mechelinkach, rozpoczęcie remontu Dworku w Mostach, a także kwestia trzech pomocy finansowych dla powiatu puckiego m.in. na przebudowę ulicy Gdyńskiej w Mostach oraz utworzenie przychodni POZ w gminie Kosakowo – komentuje wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. 

Podczas 104. sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 14 grudnia br. obradowano nad uchwałą budżetową na zbliżający się 2024 rok, która ostatecznie została przyjęta 10 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących.

W oparciu o uchwalony budżet gmina Kosakowo nadal będzie się prężnie rozwijała, realizując zamierzone cele, dbając przede wszystkim o potrzeby naszych mieszkańców. Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje realizowane w 2024 roku, na które zabezpieczono środki w przyszłorocznym budżecie.