Za nami LVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo, która odbyła się w dniu 24 czerwca br. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo oraz częściowo w trybie zdalnym. Radni omówili sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu finansowym, a także wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium wójtowi.

Sesję zapoczątkowało sprawozdanie wójta gminy Kosakowo z prac w okresie międzysesyjnym.

Każdego roku wójt gminy Kosakowo ma także obowiązek przedstawić Radzie Gminy raport podsumowujący jego działalność w minionym roku. Dokument ten dotyczy polityk, programów i strategii, a także uchwał podjętych przez Radę Gminy Kosakowo.

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu raportu Rada Gminy zdecydowaną większością głosów udzieliła Wójtowi Marcinowi Majek wotum zaufania.

Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Dochody gminy Kosakowo wyniosły 117 046 799, 41 zł (w tym bieżące: 109 475 858, 19 zł i majątkowe: 7 570 941, 22 zł) – wykonanie budżetu w 106,4%. Wydatki z kolei wyniosły 120 070 191, 42 zł (w tym bieżące: 88 411 391, 07 zł i majątkowe: 31 658 800, 35 zł) – wykonanie budżetu w 95,2%.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. W myśl ustawy ma to nastąpić w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie poprzedzone zostało działaniami Komisji Rewizyjnej, która rozpatrzyła sprawozdania finansowe z wykonania budżetu, a także informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Dnia 13 kwietnia 2021 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Radzie Gminy przedstawiono jej stanowisko.

Rada Gminy zadecydowała o udzieleniu wójtowi gminy Marcinowi Majek absolutorium.