Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Kosakowo, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym za rok 2019, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu finansowym, raportem o stanie Gminy Kosakowo oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Gminy większością głosów udzieliła Wójtowi Marcinowi Majek wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.