Za nami XCVI Sesja Rady Gminy Kosakowo, która odbyła się w dniu 22 czerwca br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo.

W czwartkowej sesji wzięło udział 15 radnych, włodarze gminy oraz mieszkańcy. Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek w posiedzeniu uczestniczył zdalnie.

Podczas sesji radni omówili Raport o stanie gminy za rok 2022, sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu gminy za 2022, odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu finansowym, a także wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium wójtowi. Sesję zapoczątkowało tradycyjnie już, sprawozdanie z prac działalności wójta w okresie międzysesyjnym.

Każdego roku wójt gminy Kosakowo ma obowiązek przedstawić Radzie Gminy raport podsumowujący jego działalność w minionym roku. W tym dokumencie znajdą się obiektywne informacje prezentujące ekonomiczny, gospodarczy i społeczny potencjał gminy opracowany na podstawie stanu wiedzy pracowników Urzędu Gminy Kosakowo, dokumentów będących w jego zasobach oraz tych opracowanych przez jednostki organizacyjne gminy.

Nasza gmina rozwija się z roku na rok coraz dynamiczniej, powstają kilometry nowych dróg, ścieżek rowerowych, chodników, kolejne ulice zyskują oświetlenie, najmłodsi bawią się na coraz liczniej powstających placach zabaw, a młodzież trenuje na skate parkach. Gmina zyskuje nowe tereny zielone i rekreacyjne, parkingi, a Ochotnicza Straż Pożarna nowoczesną strażnicę. Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji w infrastrukturę drogową, żeglarską czy oświatę, warto natomiast zobaczyć dziejące się na naszych oczach zmiany osobiście, spacerując ulicami 10 unikatowych sołectw.

Rok 2022 stał się również szczególnym czasem wejścia w rok jubileuszowy. Jak ponad 2300 innych w Polsce została powołana do istnienia na mocy ustawy z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, którą kilka dni później przypieczętował dokument szczebla wojewódzkiego z Gdańska. Rozpoczęcie świętowania 50-lecia istnienia gminy rozpoczęło się 4 grudnia 2022 r. od uroczystej sesji Rady Gminy Kosakowo w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie – napisał w Raporcie o stanie gminy za 2022 rok wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. 

W posiedzeniu rady uczestniczyło również kilkoro mieszkańców, którzy poruszyli z radnymi oraz wójtem ważne kwestie inwestycyjne dotyczące m.in. opracowywanych planów planistycznych, remontu dróg, spraw dotyczących komunikacji, planów rozwoju oświaty i wielu innych.

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu raportu Rada Gminy zdecydowaną większością głosów udzieliła wójtowi gminy Kosakowo Marcinowi Majek wotum zaufania.

Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Dochody gminy Kosakowo wyniosły 143 542 703,65 (w tym bieżące: 132 637 176,63 zł i majątkowe: 10 905 527,02 zł) – wykonanie budżetu w 103,6 %. Wydatki z kolei wyniosły 150 539 615,45 zł (w tym bieżące: 101 348 278,35 zł i majątkowe: 49 191 337,10 zł) – wykonanie budżetu w 90,7 %.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. W myśl ustawy ma to nastąpić w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie poprzedzone zostało działaniami Komisji Rewizyjnej, która rozpatrzyła sprawozdania finansowe z wykonania budżetu, a także informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Dnia 13 kwietnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. W maju br. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku podjął uchwałę opiniując pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kosakowo z tytułu wykonania budżetu za 2022 roku. 

Uchwałą nr XCVI/687/2023 Rada Gminy Kosakowo zadecydowała o udzieleniu wójtowi gminy Marcinowi Majek absolutorium.