Niebawem kolejny odcinek linii brzegowej gminy Kosakowo zostanie wzmocniony przed działaniem sił natury poprzez refulację piasku, co spowoduje, że stanie się również atrakcyjniejszy dla mieszkańców, plażowiczów i miłośników sportów wodnych. Jeszcze przed wakacjami istniejąca plaża w Rewie zostanie poszerzona w ramach prac prowadzonych na torze podejściowym do gdyńskiego portu. Powstanie także zupełnie nowa, w miejscu gdzie dotychczas jej nie było.

 

Refulacja polega na zasileniu plaży poprzez system rurociągów materiałem piaszczystym o odpowiednich parametrach. Wykonuje się ją w celu powiększenia plaży, dzięki czemu zwiększa się ochronę brzegu – szeroka i wyższa plaża oddala miejsce rozbijania się fal morskich o brzeg, co przyczynia się do ochrony zabudowań czy infrastruktury oraz zwiększa walory turystyczne plaży poprzez jej poszerzenie i podwyższenie. Refulacją w Rewie uzyska się m.in. szerokość plaży 45 ÷ 50 m, powstanie plaży na odcinku z kamienną opaską brzegową, na którym to odcinku plaża nie występuje, zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez podniesienie plaży do rzędnej +2,0 m na odcinku od mola w głąb Zatoki Puckiej.

Odcinek z obecnie istniejącą plażą oraz odcinek wzdłuż kamiennej opaski brzegowej do molo zostanie wykonany do  połowy czerwca. Pozostały fragment, od molo w kierunku Rezerwatu Beka będzie wykonywany w okresie letnim, po 15 czerwca br. Technologia i organizacja prac w niewielkim stopniu wprowadzą ograniczenia dla ruchu turystycznego. Tymczasowe ograniczenie dotyczyć będą głównie wejścia na plażę w okresach, w których wykonawca prac planuje transporty sprzętu i rurociągów. Przebywanie w pobliżu ułożonych na plaży rurociągów jest całkowicie bezpieczne (oprócz odcinka końcowego rurociągu, którym refuluje się piasek).

Materiał piaszczysty użyty do zasilania plaży w Rewie będzie pochodził z pogłębiania toru podejściowego do portu Gdynia. Pogłębiarki ssące nasiębierne przeznaczone do wykonania zadania pobierają urobek w ramach prac czerpalnych z toru wodnego, po czym transportują go do miejsca refulacji. Pogłębiarka podchodzi do rurociągu i samodzielnie lub z pomocą holownika podłącza się pod rurociąg. Po podłączeniu rozpoczyna się proces pompowania mieszaniny wodno-piaskowej przez rurociąg na plażę.

Opis prac na odcinku Rewa plaża (od cypla rewskiego do molo)

Prace przygotowawcze:

 • Transport rurociągów lądowych oraz wjazd na plażę odbędzie się wejściem nr 7 przy barze „Nadmorski”. W okolicy tego wejścia, będą tymczasowo składowane odcinki rurociągów lądowych oraz dwa lub trzy kontenery budowlane, jako zaplecze budowy. Tym samym wejściem na plażę wjedzie sprzęt budowlany tj. spycharka gąsienicowa, koparka, ładowarka kołowa.
 • Odcinki rurociągów lądowych będą dowożone samochodami z systemem HDS i składane na plaży. Opcjonalnie rurociągi można wyładować przy użyciu dźwigu. Podczas przeładunków podłoże zostanie odpowiednio zabezpieczone.
 • Operacja transportu rurociągów lądowych i wjazd sprzętu na plażę będzie trwał około 3-4 dni i wiązać się będzie z koniecznością zamknięcia w tych dniach wejścia na plażę nr 7 dla osób postronnych (dotyczy konkretnych godzin pracy sprzętu).
 • Na czas przeładunków sprzętu na plażę, tymczasowo zdemontowany zostanie znak informacyjny tzw. „witacz”. Po zakończeniu przeładunków, znak zostanie ponownie zamontowany.
 • W kolejnych dniach całość rurociągów i kontenery zostaną przewiezione i złożone u nasady cypla Rewskiego, gdzie rozpocznie się refulacja. Transport będzie odbywał się bezpośrednio po istniejącej plaży. Nie ma konieczności zamykania plaży podczas tej operacji, jednakże zaleca się zachowanie ostrożności przez osoby postronne.
 • Odcinki rurociągów lądowych łączy się ze sobą w jeden odcinek wraz z postępem prac sztucznego zasilania. Nieużywane odcinki rurociągu są składowane na plaży, w miejscu odpowiednio odgrodzonym taśmami.
 • Rurociąg podwodny będzie transportowany drogą morską przy użyciu holowników. Po ułożeniu go w odpowiednim miejscu, rurociąg zostanie zatopiony (przez cały okres refulacji będzie leżał na dnie). Jeden koniec rurociągu podwodnego znajdzie się na plaży na wysokości nasady cypla Rewskiego i w tym miejscu podłączone do niego będą odcinki rurociągu lądowego. Druga końcówka rurociągu podwodnego znajdzie się w morzu, około 1200m w głąb Zatoki Gdańskiej i w tym miejscu będzie podchodzić pogłębiarka z ładunkiem piasku, podłączać się do rurociągu i pompować materiał na plażę. Cała operacja ustawiania refulera i rurociągów podwodnych będzie trwać 2-3 dni i morski rejon plaż w promieniu 500m od pozycji ustawień rurociągów musi być bezwzględnie zamknięty w tym czasie. Zamknięcie akwenu sąsiadującego z plażą zostanie zgłoszone do Kapitanatu Portu Władysławowo i Gdynia oraz do VTS, aby umożliwić wydanie ostrzeżeń nawigacyjnych dot. braku możliwości żeglugi. Sama plaża nie musi być zamykana, natomiast obowiązywał będzie zakaz wchodzenia do wody (we wspomnianym promieniu 500m) oraz zaleca się zachowanie ostrożności dla osób postronnych. W celu poinformowania użytkowników plaży, zostaną ustawione tablice informacyjne.
 • Linia rurociągu podwodnego oraz jego końcówka zostaną oznakowane bojami pływającymi. Dla bezpieczeństwa, nad rurociągiem nie powinno uprawiać się sportów wodnych, natomiast przepłynięcie nad rurociągiem jest możliwe dla jednostek pływających o małym zanurzeniu (max. do 1m) ca. w połowie odległości pomiędzy plażą a końcem rurociągu.

Refulacja plaży:

 • Rozpoczęcie sztucznego zasilania plaży planowane jest około 1 czerwca. W początkowym ustawieniu rurociąg lądowy będzie stanowił niewielki odcinek. Podczas refulacji, z końcówki rurociągu lądowego wysypuje się mieszanina wodno-piaskowa, po czym woda spływa z powrotem do morza, natomiast piasek będzie odkładał się na plaży. Czas wyładunku jednej dostawy piasku będzie trwał około 1,5h, następnie pogłębiarka odpłynie w celu pobrania kolejnego ładunku. Przewiduje się rozładunek 4-5 ładunków jednej doby.
 • W przerwach pomiędzy wyładunkiem piasku, na plaży będzie pracował sprzęt lądowy tj. spycharki, koparka, ładowarka, które będą rozprowadzać i wyrównywać materiał piaskowy.
 • Prace będą trwały bez przerw, przez całą dobę. Pracująca pogłębiarka generuje minimalny hałas. Pracujący sprzęt lądowy na plaży może generować czasami hałas, przy czym zadaniem Wykonawcy będzie takie zorganizowanie prac, aby spowodować jak najmniej uciążliwości z tego tytułu.
 • W miarę trwania refulacji, w kolejnych dniach rurociąg będzie wydłużany wzdłuż plaży i będą dokładane jego kolejne odcinki. W maksymalnym położeniu, rurociąg na plaży będzie zajmował miejsce od cypla Rewskiego do mola w centrum Rewy i będzie miał długość około 1200m.
 • Nad ułożonym na plaży rurociągiem zamontowane zostaną 3 przejścia (co ok. 200m), tak aby umożliwić bezpieczne przedostanie się plażowiczów na drugą stronę rurociągu do morza. Średnica wszystkich rurociągów wynosi 70cm.
 • Miejsca pracy będą odpowiednio oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
 • W trakcie prowadzenia prac refulacyjnych plaże generalnie nie są wyłączone z użytku, przy czym odcinek plaży, na którym aktualnie pompowana jest mieszanina wodno-piaskowa jest tymczasowo wyłączany z użytku i odgrodzony taśmami w celu zapewnienia bezpieczeństwa prac.
 • Po wyrefulowaniu ostatniego ładunku piasku, nastąpi demontaż rurociągu lądowego, odcinki rurociągu zostaną z powrotem przetransportowane pod wejście nr 7 i następnie przeładowane na samochody i wywiezione z plaży. Operacja demontażu rurociągów z plaży potrwa około 2-3 dni, natomiast całkowite zabranie rurociągów przy wejściu nr 7 będzie trwało kolejne 1-2 dni (wymagane będzie w tych dniach ponowne zamknięcie wejścia na plażę dla osób postronnych).
 • Niezależnie od zakończenia refulacji, przez kilka kolejnych dni na plaży będzie pracował sprzęt lądowy (spychacze) w celu wyrównania poziomu plaży.
 • W połowie czerwca cały odcinek plaży od cypla Rewskiego do molo powinien być zakończony, uprzątnięty, a używany sprzęt i rurociągi zabrane z plaży.

Opis prac na odcinku Rewa wydma (od molo w kierunku Rezerwatu Beka)

Prace przygotowawcze:

 • Transport rurociągów lądowych oraz wjazd na plażę odbędzie się przy końcu ul. Koralowej. W okolicy tego wejścia będą składowane odcinki rurociągów lądowych oraz założone zostanie zaplecze budowy w postaci dwóch lub trzech kontenerów. Do pracy wykorzystaną będą te same rurociągi oraz kontenery, które wcześniej były wykorzystywane na odcinku Rewa-plaża.
 • Tym samym wejściem na plażę wjedzie także sprzęt budowlany tj. spycharka gąsienicowa, koparka, ładowarka kołowa.
 • Odcinki rurociągów lądowych będą dowożone samochodami z systemem HDS i składane na plaży. Opcjonalnie rurociągi można wyładować przy użyciu dźwigu.
 • Operacja transportu rurociągów lądowych i wjazd sprzętu na plażę będzie trwał około 1-2dni i wiązać się będzie z koniecznością zamknięcia w tych dniach wejścia na plażę dla osób postronnych.
 • Odcinki rurociągów lądowych łączy się ze sobą w jeden odcinek wraz z postępem prac sztucznego zasilania. Nieużywane odcinki rurociągu są składowane na plaży, w miejscu odpowiednio odgrodzonym taśmami.
 • Użyty zostanie ten sam rurociąg podwodny co dla odcinka Rewa-plaża, przy czym zostanie on przesunięty przy użyciu holowników około 500m na północ i jego wylot znajdzie się na plaży na wysokości około połowy Cypla Rewskiego. Po jego przełożeniu rurociąg zostanie ponownie zatopiony (przez cały okres refulacji będzie leżał na dnie).
 • Oprócz pogłębiarki i rurociągu podwodnego, do refulacji będzie również wykorzystany refuler (przepompowania) oraz dwa dodatkowe odcinki rurociągów podwodnych. Refuler jest jednostką pływającą, która ustawiana jest na specjalnych szczudłach na dnie i dzięki systemowi pomp umożliwia przepompowanie piasku na dalsze odległości. Refuler przy pomocy holowników zostanie postawiony wewnątrz Zatoki Puckiej, naprzeciwko centrum Rewy, około 1500m od linii plaży.
 • Refuler będzie połączony dwoma nitkami rurociągu podwodnego – jedna nitka (długości około 1200m) połączy się z wcześniej ułożonym odcinkiem łączącym Cypel Rewski z pogłębiarką. W ten sposób powstanie jeden rurociąg, składający się z: rurociągu podwodnego pomiędzy pogłębiarką a Cyplem Rewskim, niewielkiego odcinku rurociągu lądowego, który przetnie cypel oraz rurociągu podwodnego od cypla do refulera. Druga nitka rurociągu podwodnego (długości około 1500m) będzie biegła od refulera bezpośrednio na plażę i jej koniec zostanie wyprowadzony przy zejściu na plażę na końcu ulicy Koralowej. Cała operacja ustawiania refulera i rurociągów podwodnych będzie trwać 2-3 dni i morski rejon plaż w promieniu 500m od pozycji ustawień rurociągów musi być bezwzględnie zamknięty w tym czasie. Zamknięcie akwenu, sąsiadującego z plażą, zostanie zgłoszone do Kapitanatu Portu Władysławowo i Gdynia oraz do VTS, aby umożliwić wydanie ostrzeżeń nawigacyjnych dot. braku możliwości żeglugi. Sama plaża nie musi być zamykana, natomiast obowiązywał będzie zakaz wchodzenia do wody (we wspomnianym promieniu 500m) oraz zaleca się zachowanie ostrożności dla osób postronnych. W celu poinformowania użytkowników plaży, zostaną ustawione tablice informacyjne. Linie rurociągów podwodnych zostaną oznakowane bojami pływającymi. Dla bezpieczeństwa, nad rurociągiem nie powinno uprawiać się sportów wodnych, natomiast przepłynięcie nad rurociągiem jest możliwe dla jednostek pływających o małym zanurzeniu (max. do 1m) ca. w połowie odległości pomiędzy plażą a końcem rurociągu oraz pomiędzy plażą a refulerem.
 • Po zakończeniu wszystkich manewrów z ustawianiem refulera i rurociągów podwodnych, pozostały akwen morski pozostaje do dyspozycji plażowiczów oraz uprawiania sportów wodnych.

Refulacja plaży:

 • Rozpoczęcie sztucznego zasilania plaży planowane jest około połowy czerwca. Zasady pracy są analogiczne, jak dla odcinka Rewa-plaża, przy czym z uwagi na dłuższe odległości refulacji, przewiduje się rozładunek 3-4 ładunków piasku jednej doby.
 • W przerwach pomiędzy wyładunkiem piasku, na plaży będzie pracował sprzęt lądowy tj. spycharki, koparka, ładowarka, które będą rozprowadzać i wyrównywać materiał piaskowy.
 • Prace będą trwały bez przerw przez całą dobę. Pracująca pogłębiarka generuje minimalny hałas. Pracujący sprzęt lądowy na plaży może generować czasami hałas, przy czym zadaniem Wykonawcy będzie takie zorganizowanie prac, aby spowodować jak najmniej uciążliwości z tego tytułu.
 • W miarę trwania refulacji, w kolejnych dniach rurociąg będzie wydłużany wzdłuż plaży i będą dokładane kolejne odcinki rurociągu. W pierwsze kolejności refulacja będzie prowadzona w kierunku molo wzdłuż opaski brzegowej, gdzie aktualnie plaża nie występuje. W drugiej kolejności, prace refulacyjne będą prowadzone w kierunku Rezerwatu Beka.
 • Miejsca pracy będą odpowiednio oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
 • W trakcie prowadzenia prac refulacyjnych plaże generalnie nie są wyłączone z użytku, przy czym odcinek plaży, na którym aktualnie pompowana jest mieszanina wodno-piaskowa jest odgrodzony taśmami w celu zapewnienia bezpieczeństwa prac.
 • Po wyrefulowaniu ostatniego ładunku piasku, nastąpi demontaż rurociągu lądowego, odcinki rurociągu zostaną z powrotem przetransportowane pod wejście na końcu ulicy Koralowej i następnie przeładowane na samochody i wywiezione z plaży. Operacja demontażu rurociągów z plaży potrwa około 2-3 dni.
 • Niezależnie od skończenia refulacji, przez kilka kolejnych dni na plaży będzie pracował sprzęt lądowy (spychacze) w celu wyrównania poziomu plaży.
 • W połowie lipca cały odcinek plaży od cypla Rewskiego w kierunku Rezerwatu Beka powinien być zakończony, uprzątnięty, a używany sprzęt i rurociągi zabrane z plaży.

 

Linia brzegowa gminy Kosakowo zarządzana jest przez Urząd Morski w Gdyni, który jest inwestorem prac refulacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Całość prac, związanych z modernizacją toru wodnego powinna zakończyć się do końca roku. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. – Lider, Rohde Nielsen A/S – Partner i Van den Herik Kusten Oeverwerken B.V. – Partner.