Gmina Kosakowo jest organem prowadzącym dla 3 publicznych przedszkoli – w Dębogórzu, w Mostach i w Pogórzu. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wychowanie przedszkolne rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego – w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.

3-latki, 4-latki i 5-latki mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Dzieci w wieku 6 lat obowiązuje roczne przygotowanie przedszkolne, które można realizować zarówno w placówkach publicznych jak i tych niepublicznych.

Nauka w szkole podstawowej od klasy I rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego określa rozdział 6 ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.). Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna.

Do 1 klasy publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów. Z kolei dzieci spoza obwodu danej szkoły podstawowej zobligowane są do wzięcia udziału w rekrutacji.

Rekrutacje do szkół podstawowych prowadzą bezpośrednio placówki oświatowe:

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025: 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

21.03.2024 r. 29.03.2024 r.
godz. 9.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

02.04.2024 r. godz. 13.00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
02.04.2024 r.

godz. 13.00

15.04.2024 r.

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.
02.04.2024 r.

 

godz. 13.00

16.04.2024 r.

 

godz. 12.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
22 kwietnia 2024 r.

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
22 kwietnia 2024 r.

godz. 13.00

30 kwietnia 2024  r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
7 maja 2024 r.
godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 7 maja 2024 r. W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

10 czerwca  2024 r.

godz. 15.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
10 czerwca 2024 r.

godz. 15.00

17 czerwca 2024 r.

godz. 15.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.
10 czerwca 2024 r.

godz. 15.00

18 czerwca 2024 r.

godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE
1.   Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
25 czerwca 2024 r.

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
25 czerwca 2024 r.

godz. 13.00

2 lipca 2024 r.

godz. 15.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
8 lipca 2024 r. godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 8 lipca 2024 r. Procedura odwoławcza. W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
30 sierpnia 2024 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kosakowo w roku szkolnym 2024/2025:

Lp. Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący szkoły harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego i terminów do 31.01.2024 r. do 31.01.2024 r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący szkoły kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym i terminu składania dokumentów do 31.01.2024 r. do 31.01.2024 r.
3 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11.03.2024 r.

do 25.03.2024 r.

od 24.06.2024 r.

do 28.06.2024 r.

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. 2023. poz. 900 ze zm.) od 02.04.2024 r.

do 05.04.2024 r.

01.07.2024 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 23.04.2024 r. 15.07.2024 r.

 

6 Termin odwoławczy od rekrutacji

(Wystąpienie rodzica kandydata nieprzyjętego do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata)

w terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci w terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci