Na wymianę starego kotła węglowego oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci mogą otrzymać nawet o 10 000 zł wyższe dofinansowanie. Nowością jest także prefinansowanie, czyli możliwość odebrania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.  Maksymalna wysokość zaliczki wyniesie do 50% kwoty dofinansowania.

Nowe rozwiązanie skierowane jest do beneficjentów 2 i 3 części programu Czyste Powietrze i dostępne tylko dla nowych osób składających wnioski o dofinansowanie. 

UMOWY Z WYKONAWCAMI PRAC

W programie Czyste Powietrze Plus warunkiem wypłaty dofinansowania jest przesłanie – wraz z wnioskiem o dotację – umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one być dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca ma 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, wypłacane jest bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

UWAGA! Beneficjent wybiera wykonawcę na własne ryzyko. Beneficjent odpowiada też za prawidłową realizację inwestycji.

WAŻNE! Beneficjent musi sprawdzić firmę, z którą podpisuje umowę na wykonanie prac. WFOŚiGW w Gdańsku zaliczkę przesyła bowiem na konto wykonawcy, a nie beneficjenta. 

OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

Poprzez oświadczenie zawarte we wniosku o dofinansowanie Beneficjent potwierdza, że:

– termin realizacji przedsięwzięcia zawarty z każdym wybranym przez niego wykonawcą daje realną możliwość wykonania przedsięwzięcia w terminie zgodnym z programem;

– każdy wybrany przez niego wykonawca, z którym zawarł umowę

  • działa na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej od roku

albo

  • posiada doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów programu.

Spełnienie wymogów odnośnie terminu realizacji inwestycji, czasu trwania działalności gospodarczej albo wymaganego doświadczenia wykonawcy musi być potwierdzone w każdej umowie zawartej z wykonawcą. 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Dokumenty należy składać za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem uruchomiona zostanie transza zaliczkowa na konto wykonawcy, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem prac (dlatego ważne jest, aby w umowie z wykonawcą wpisać konkretną datę rozpoczęcia prac). Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia, właściciel remontowanego domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjenta. Rozpatrzenie wniosku o płatność wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów przez beneficjenta.