Rozpoczął się pierwszy etap realizacji zadania pn.: „Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” wykonywanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł. Z uwagi na okres lęgowy trwający od pierwszego marca do końca sierpnia realizacja pierwszego etapu może potrwać wyłącznie do końca lutego br. Drugi etap rozpocznie się we wrześniu. Planuje się, że inwestycja zakończy się w listopadzie br.

Inwestycja dotyczy budowy ścieżki edukacyjnej wraz z wydzielonym miejscem rekreacyjnym tj. kładki i wieży widokowej i jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główne cele realizowanego przedsięwzięcia to przede wszystkim ochrona rezerwatu Mechelińskie Łąki przed postępującą antropopresją – zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych. Szczególnie istotne jest zachowanie warunków umożliwiających korzystanie z terenu rezerwatu ptakom związanym ze środowiskiem morskim i przybrzeżnym w celu odpoczynku, żerowania i lęgowym – jest to cel nadrzędny. Ważna jest również edukacja ekologiczna w zakresie tworzenia i funkcjonowania form ochrony przyrody, rodzajów cennych siedlisk oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt, jak również zagrożeń dla tych elementów i konsekwencji oddziaływania człowieka na środowisko. Nie można pominąć także wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych wraz z wprowadzeniem funkcji rekreacyjnej i zwiększenie potencjału rekreacyjnego danego miejsca z naciskiem na świadome korzystanie z cennych przyrodniczo obszarów.

Zakres inwestycji obejmuje wytyczenie oraz oddzielenie barierkami ścieżki dydaktycznej po istniejącym śladzie biegnącym wzdłuż wydm na całej długości rezerwatu przyrody „Mechelińskie Łąki” – poprzez wygrodzenie udostępnionego szlaku o szerokości do 2 m przy pomocy płotków, wykonanych z drewna o wysokości 9-100 cm. Długość ścieżki to ok. 1,7 km. W miejscach przecięcia się szlaku z rowami melioracyjnymi i ciekami wodnymi wybudowane zostaną drewniane kładki. Na terenie otuliny rezerwatu wybudowana zostanie drewniana kładka o długości ok. 280 m, na terenie której zainstalowane zostanie oświetlenie solarne, mała architektura (drewniane ławki, kosze na odpady) oraz 6-metrowa wieża widokowa. Inwestycja obejmuje również instalację tablic informacyjnych o rezerwacie, tablic edukacyjnych w wersji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci oraz wygrodzenie plaży na terenie rezerwatu.