Zapraszamy mieszkańców gminy Kosakowo na spotkania informacyjne w ramach Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa. Spotkanie planowane jest na 13 marca br. o godz. 18:00 w świetlicy sołeckiej w Mechelinkach (przy ul.Nadmorskiej). 

Na obecnym etapie trwają prace dotyczące opracowania studium korytarzowego, którego celem jest identyfikacja możliwości przebiegu korytarzy dla nowej inwestycji drogowej z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych wraz ze wstępną oceną wykonalności zamierzenia inwestycyjnego. Wyniki przeprowadzonych analiz będą stanowiły podstawę dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Planowane jest przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami gminy Kosakowo, Władysławowo, Puck, miasta Puck, Reda, Rumia i Gdynia. Realizowane spotkania informacyjne obejmują rozmowy z mieszkańcami gmin będących w zasięgu wyznaczonych tras i mają na celu poinformowanie lokalnej społeczności, władz lokalnych oraz wszystkich zainteresowanych o proponowanych rozwiązaniach w zakresie lokalizacji przedmiotowego zadania projektowego. Wszelkie uzyskane na tym etapie opinie i uwagi wraz z danymi płynącymi z prowadzonych analiz wpłyną na wskazanie najbardziej optymalnych rozwiązań w przebiegu projektowanych wariantów.

W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane uwarunkowania i założenia przebiegu nowej drogi.