Poprawa infrastruktury drogowej, komunikacji, zagospodarowanie przestrzenne terenu, a nawet rozwój żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży – to główne cele kolejnych projektów złożonych do Rządowego Funduszu Polski Ład, o dofinansowanie których wnioskuje gmina Kosakowo. Jeśli środki zostaną przyznane, wybrany projekt miałby szansę na realizację już w przyszłym roku.

Z myślą o rosnących potrzebach mieszkańców, a także o nieustannym rozwoju pod kątem inwestycyjnym gmina Kosakowo złożyła kolejne wnioski o fundusze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W drugiej edycji programu, która jest kierowana do wszystkich samorządów, złożono 3 wnioski.

Pierwszy, na kwotę 5 mln zł dotyczy budowy dróg gminnych. Mowa dokładnie o kilku mniejszych ulicach, na które w gminie jest ogromne zapotrzebowanie – mówi Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

Inwestycja dotyczyć ma budowy dróg gminnych wraz z wyposażeniem technicznym drogi i odwodnieniem oraz z usunięciem kolizji istniejącego uzbrojenia terenu. Mowa o ulicach: Owocowej i Wiosennej w Dębogórzu, Tymiankowej i Szafranowej w Kosakowie, Olimpijskiej w Mechelinkach, Północnej w Pierwoszynie, Lema w Suchym Dworze, Wielkopolskiej w Rewie oraz Jodłowej i Klonowej w Mostach. Ponadto inwestycja zakłada budowę kanałów technologicznych przy wyżej wymienionych ulicach z wyłączeniem ul. Olimpijskiej w Mechelinkach. Według założeń zawartych we wniosku przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec przyszłego roku. Jej całkowity koszt, przy kwocie 5 mln zł dofinansowaniu, to prawie 6,5 mln zł.

Kolejny z trzech projektów obejmuje budowę ulic Złote Piaski i Aloesowej w Kosakowie oraz Leszczynowej, Liściastej i Ogrodowej w Mostach – ulic lokalnych i drogowych dojazdowych z wyprowadzeniem ruchu na ulicę wojewódzką nr 100 na nowo powstałym osiedlu w Kosakowie o nawierzchni bitumicznej. W ramach prac mają powstać nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, miejsca dla autobusów, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja zakłada również konieczność rozbudowy i przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 100, w związku z czym planowane jest wykonanie odwodnienia wraz z wyprowadzeniem wód opadowych poza obszar budowy dróg oraz budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem. Całkowity koszt zadania to blisko 13,5 mln zł, przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ponad 12,5 mln zł. Przewidywany termin realizacji to koniec czerwca 2024 roku.

Obie wyżej opisane inwestycje mają przyczynić się przede wszystkim do poprawy infrastruktury drogowej, a co za tym idzie, poprawy komunikacji drogowej w gminie, co z jednej strony wpłynie na komfort, a z drugiej – na bezpieczeństwo.

 

W kolejnym, trzecim wniosku pakiet dofinansowania wynosi 8,5 mln zł i dotyczy zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną i komunikacją na terenie przystani morskiej i terenach przyległych w miejscowości Mechelinki – wyjaśnia Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

 

Zadanie obejmuje budowę budynku wielofunkcyjnego, dwukondygnacyjnego o powierzchni ok. 600 m² oraz hangaru łodziowego o powierzchni ok. 200 m², placu łodziowego, punktu obsługi kamperów, parkingu z punktami do ładowania elektrycznego, toalety publicznej, chodników i ścieżek, sauny, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz zieleni. Dodatkowo ul. Nadmorska ma zostać przebudowana, zyskać oświetlenie oraz odwodnienie. Inwestycja, której realizacje zaplanowano na koniec czerwca 2025 roku, ma się przyczynić przede wszystkim do rozwoju żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo, ale będzie też dostępna dla mieszkańców i turystów. Całkowita przewidywana wartość zadania to prawie 9,5 mln zł.

Przypomnijmy, w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład,  Gmina Kosakowo otrzymała 11 mln zł na budowę przedszkola w Pogórzu.