Szanowni Mieszkańcy Gminy Kosakowo,

w związku z podjętą przez Radę Miasta Gdyni uchwałą, której zapisy wykluczają możliwość pochówku na cmentarzu komunalnym w Kosakowie, między innymi mieszkańców Gminy Kosakowo, a zapisy te rażąco naruszają prawo, pragnę przedstawić swoje stanowisko w sprawie.

Cmentarz komunalny w Kosakowie jest cmentarzem współużytkowanym przez miasto Gdynia i Gminę Kosakowo oraz jest miejscem pochówku, mieszkańców obydwu gmin. Potwierdza to korespondencja Prezydenta Miasta Gdyni z lat ubiegłych.

fot. wikimapia.org

W dniu 28 października 2020 roku Rada Miasta Gdyni przyjęła Uchwałę Nr XIII/781/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych. Z treści tejże uchwały wynika, że Rada Miasta Gdyni przyjęła „Regulamin cmentarzy komunalnych, dla których podmiotem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni”.

Zapisy powyższego regulaminu wyłączają możliwość dokonania pochówku na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie (a zatem położnego na terenie gminy Kosakowo) jakichkolwiek innych zmarłych osób, w tym mieszkańców gminy Kosakowo.

Powyższe potwierdza stanowisko Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, który w ostatnich dniach informuje zakłady pogrzebowe świadczące usługi pogrzebowe zmarłych z terenu gminy Kosakowo, że od dnia 28 listopada 2020 roku odmawiać będą pochówku zmarłych nie spełniających kryteriów opisanych w Regulaminie.

W ocenie gminy Kosakowo przedmiotowa uchwała narusza szereg przepisów w tym m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku.

W imieniu Gminy Kosakowo pragnę wyrazić mój sprzeciw co do podjętej uchwały, jak i formy w jakiej został przyjęty Regulamin przez Radę Miasta Gdyni, gdzie w żaden sposób gmina Kosakowo, na terenie której znajduje się jeden z Cmentarzy Komunalnych miasta Gdyni nie została powiadomiona o podjętych zamiarach. Co więcej naszym zdaniem, podjęcie przez Radę Miasta Gdyni przedmiotowej uchwały, jako aktu prawa miejscowego, wywołuje swe skutki prawne na terenie Gminy Kosakowo a podjęcie takiej uchwały narusza prawo w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego. Rada Miasta Gdyni nie jest uprawniona do uchwalania Regulaminu Cmentarza na terenie administracyjnym Gminy Kosakowo. Jedynym organem uprawnionym do tego jest Rada Gminy Kosakowo – mówi Marcin Majek Wójt Gminy Kosakowo.

Na wstępie należy zaznaczyć, że władze miasta Gdyni na żadnym etapie procedowania uchwały nie konsultowały jej zapisów z Gminą Kosakowo. O treści uchwały Wójt Gminy Kosakowo poinformowany został przez osoby, którym Zarząd Cmentarzy odmówił pochówku co jest niedopuszczalne i w żaden sposób nieakceptowane. W momencie powzięcia informacji, Wójt  Gminy Kosakowo natychmiast poinformował o zaistniałej sytuacji organy nadzoru Wojewody Pomorskiego oraz pisemnie wyraził swój sprzeciw na ręce Prezydenta miasta Gdyni oraz Przewodniczącej Rady miasta Gdyni. Również tego samego dnia tj. 3 grudnia skierowane zostało zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Gdańsku z wnioskiem o wystąpienie w trybie art. 70 Prawa o prokuraturze i złożenie skargi do sądu administracyjnego oraz osobną skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – mówi Marcin Kopitzki Zastępca Wójta Gminy Kosakowo.

W związku z powyższym, mając na uwadze dobro mieszkańców naszej gminy, Wójt Gminy Kosakowo podjął stosowne działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Niezależnie od podjętych już działań prawnych, zostały również rozpoczęte rozmowy z miastem Gdynia w kwestii wypracowania stosownego porozumienia.