W marcu 2022 r. wójt gminy Kosakowo Marcin Majek podpisał umowę na opracowanie studium transportowego dla gminy Kosakowo wraz z propozycjami rozwiązań usprawniających funkcjonowanie sieci transportowej. Prace nad studium zostały zakończone w grudniu 2022 r. Podczas LXXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady w dniu 12 stycznia br. Rada Gminy Kosakowo pozytywnie zaopiniowała opracowywany dokument.

W systemie transportowym gminy Kosakowo wiodącą rolę odgrywa transport samochodowy, a w przewozach pasażerskich transport zbiorowy – autobusowy. Zakładany wzrost liczby mieszkańców spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na sprawny przewóz osób zarówno na obszarze gminy, jak i drogach powiązanych z gminami sąsiednimi.

Przewidywany rozwój zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy charakteryzuje się dalszym dużym wzrostem liczby mieszkańców. Liczba podróży na terenie gminy Kosakowo może wzrosnąć od 60 do 120%. Zaspokojenie potrzeb osób poruszających się po obszarze gminy będzie wymagało wysokiej jakości zorganizowanej i ukształtowanej przestrzeni oraz odpowiednio ukształtowanego systemu transportu zapewniającego sprawne i bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców i osób przyjezdnych.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych na potrzeby studium transportowego analiz i badań planowana Droga Czerwona w Gdyni oraz trasa Via Maris (dawniej OPAT) będą kluczowymi w powiązaniu układu dróg na terenie gminy Kosakowo z podstawową siecią metropolitalną i krajową, pozwalając tym samym na bezkolizyjny dostęp do zachodniej Obwodnicy Trójmiasta.

Studium wskazuje, aby przed uruchomieniem Drogi Czerwonej i Trasy Via Maris gmina Kosakowo etapowo realizowała połączenia drogowe z tym kluczowymi dwiema drogami. Obecnie gmina Kosakowo nie ma bezpośredniego połączenia z siecią dróg krajowych. W najbliższej perspektywie czasowej nie przewiduje się realizacji tych tras, a główną barierą w połączeniu układu drogowego gminy Kosakowo z układem zewnętrznym jest ograniczona przepustowość ul. Płk. Dąbka. Priorytetowa zatem na ten moment jest koordynacja prac nad poprawą przepustowości ciągu ulic: Derdowskiego – Płk. Dąbka – Kwiatkowskiego wraz z rozbudową ul. Derdowskiego do dwóch jezdni w jednym kierunku.

Do najważniejszych wyzwań w zakresie poprawy warunków transportowych należeć będą:

  • budowa nowego układu drogowego Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie;
  • przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej i Rumskiej w Pierwoszynie z uwagi na dużą liczbę zarejestrowanych zdarzeń drogowych na tym skrzyżowaniu;
  • przebudowa skrzyżowania ulic Wiejskiej – Szkolnej – Płk. Dąbka – Czernickiego w Pogórzu, które posiada wiele wad związanych z geometrią jezdni;
  • ukończenie budowy ulic Paska i Chmielnej pomiędzy Suchym Dworem a Dębogórzem;
  • przebudowa skrzyżowania ulic Rzemieślniczej – Rumskiej i Leśnej z rekomendacją, aby powstało tam rondo jednopasowe;
  • przebudowa skrzyżowania ul. Rumskiej z drogą powiatową (kierunek Mrzezino) jako jednego z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań;
  • tworzenie rezerw terenowych pod budowę linii kolejowej aglomeracyjnej, zachęcanie do realizacji inwestycji i prowadzenie dialogu w tym temacie z Zarządem Województwa Pomorskiego;
  • realizacja spójnej sieci tras rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Fot. Marcin Krauze