Zachęcamy do składania wniosków o stypendia na rok szkolny 2022/2023 za wysokie wyniki w nauce i o charakterze socjalnym. Wniosek o stypendium naukowe i stypendium socjalne należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się na parterze Urzędu Gminy Kosakowo.

 

Stypendia socjalne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. Warunkiem złożenia wniosku jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczający kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764,00 zł. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

 

Stypendia naukowe

Wniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce składa się w dwóch terminach:

  • do 30 września br. uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych
  • do 20 października br. studenci.

 

Regulaminy oraz wzory wniosków znajdują się na www.bip.kosakowo.pl w zakładce „Stypendia”.