Gmina Kosakowo mierzy się od wielu lat z zapewnieniem rosnącej liczbie mieszkańców wszelkiej infrastruktury niezbędnej do codziennego funkcjonowania tak, aby ci, którzy wybrali to miejsce do życia czuli się w nim dobrze. Mierzy się z niesłabnącą zwłaszcza wśród młodych rodzin z dziećmi popularnością, która wynika nie tylko z niewątpliwych walorów turystycznych i nadmorskiego uroku, ale również ze swojego położenia, granicząc z aglomeracją Trójmiejską. Jednym z palących problemów, z którym włodarze mierzą się od początku kadencji jest oświata. W tej właśnie przestrzeni objawia się w sposób bardzo dokuczliwy największy w Polsce przyrost liczby mieszkań i mieszkańców w gminie Kosakowo.

Sprawa przepełnionych szkół w gminie Kosakowo jest tutejszemu samorządowi doskonale znana i od początku kadencji mierzy się on z niesłabnącymi wyzwaniami. Tylko w ostatnich 5 latach gmina Kosakowo przeznaczyła kwotę ok. 70 mln zł na inwestycje oświatowe, co jednak nie zabezpieczyło wszystkich potrzeb. 

Najbardziej palący problem dotyczy jednej z czterech szkół w gminie. Rodzice chętnie zapisują dzieci do szkoły podstawowej w Pogórzu z uwagi na atrakcyjność placówki – mają one możliwość nauki w nowoczesnym budynku oddanym do użytku w 2020 roku, jednak nie to jest jej największą zaletą. Szkoła może pochwalić się świetnymi osiągnięciami naukowymi, rokrocznie osiąga wysokie wyniki egzaminów ósmoklasisty. Cieszy się zasłużoną opinią najlepszej pod względem dydaktycznym w powiecie puckim i śmiało konkuruje w tym względzie ze szkołami trójmiejskimi. 

Przepełnienie szkół w miejscowościach, które dynamicznie się rozwijają i przybywa w nich coraz więcej nowych mieszkańców to powód, dla którego szkoły muszą decydować się na wprowadzenie zmianowości będącej stosunkiem liczby oddziałów do liczby sal lekcyjnych. W przypadku szkoły w Pogórzu to 41 oddziałów i 22 sale lekcyjne plus świetlica i biblioteka. W efekcie mamy do czynienia ze współczynnikiem zmianowości 1,86, w związku z czym szkoła od września br. będzie musiała przejść na pełny system dwuzmianowy (nie jak się potocznie mówi “trzyzmianowy”). Ta sytuacja spotkała się z niezgodą ze strony rodziców, którzy w czerwcu br. złożyli w tej sprawie pismo do Urzędu Gminy Kosakowo. Podpisało się pod nim ponad 600 osób. Z dyrekcją oraz rodzicami i ich przedstawicielami w radzie rodziców spotkał się w tej sprawie w dniu 20 czerwca br. zastępca wójta Marcin Kopitzki i przedstawił rozwiązania, nad którymi pracuje kosakowski samorząd, by tej sytuacji zapobiec.

Na dziś w pogórskiej szkole brakuje 8 pomieszczeń, by uniknąć dwuzmianowości. Problemem jest nie tylko rosnąca liczba mieszkańców obwodu szkoły, ale również decyzje rodziców, którzy pomimo zamieszkania poza obwodem zapisują do niej swoje dzieci, zamiast do jednej z 3 pozostałych placówek w gminie właściwej dla nich z uwagi na miejsce zamieszkania. To również komplikuje problemy, z którymi się dziś borykamy.

Z weryfikacji przeprowadzanych przez urząd gminy, straż gminną oraz szkołę wynika, że rodzice zameldowani lub zamieszkali poza gminą Kosakowo wskazują w dokumentach rekrutacyjnych nieprawidłowe dane, aby ich dzieci mogły uczyć się w tej właśnie szkole. Nie ma narzędzia prawnego uniemożliwiającego szkole i gminie skuteczne zapobieganie temu zjawisku. Jeżeli uczeń jest już w strukturach szkoły nie można go z niej usunąć. Brakuje również narzędzi prawnych do nakazania uczniowi spoza obwodu szkoły pójścia do swojej szkoły obwodowej. 

Budowa szkoły w Pogórzu była poprzedzona prognozą liczby ludności w Pogórzu oraz Suchym Dworze i obejmowała okres do 2030 r. Na podstawie założeń i obliczeń wykazano, że liczba mieszkańców w Pogórzu w 2030 r. wynosić będzie 5 800 mieszkańców, zaś w Suchym Dworze 1 670. Obecnie w Pogórzu zameldowanych mieszkańców jest 4874, a w Suchym Dworze 1 862. Szacuje się, że liczba niezameldowanych osób w tych dwóch miejscowościach oscyluje około 1 500, wymykając się z jakichkolwiek danych statystycznych i analitycznych służących gminie. Mimo intensywnej budowy i rozbudowy infrastruktury oświatowej na dzień dzisiejszy nie rozwiązuje to problemu zmianowości w szkole w Pogórzu.

W rozmowach z rodzicami pojawia się argument, że pozostawienie starej szkoły rozwiązałoby obecny problem. Wariant ten był analizowany, lecz ekspertyza dotycząca oceny możliwości nadbudowy szkoły podstawowej w Pogórzu wykazała, że ze względu na właściwości budynku, jego nadbudowa była niemożliwa, a przebudowa i dostosowanie do wymagań zupełnie nieopłacalne. Ponadto przepisy dotyczące „wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej” całkowicie dyskwalifikowały szkołę pod względem bezpieczeństwa.

W lipcu 2021 roku odbyła się narada w urzędzie gminy, w której uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy urzędu. Omówiono wówczas poszczególne warianty rozwoju szkół w gminie. W 2022 roku na zlecenie wójta gminy Kosakowo została opracowana analiza możliwości budowy nowych i rozbudowy istniejących szkół podstawowych. Wskazała ona możliwości techniczne dla wielu różnych lokalizacji, a jej wyniki posłużyły do dalszych prac. W lutym 2023 odbyła się kolejna narada, podczas której omówiono poszczególne warianty rozwoju szkół w gminie Kosakowo. Efektem analiz był zakup w maju br. działki pod budowę kolejnej szkoły podstawowej w Pogórzu. Grunt zlokalizowany jest przy ul. Wiejskiej, a jego powierzchnia wynosi ponad 1,8 ha.

Od miesięcy analizowany jest plan zbudowania szkoły modułowej, czyli dodatkowych 8-10 klas jako rozwiązanie tymczasowe do momentu wybudowania nowej szkoły, co jak wiadomo trwa dłużej, niż czas, którym dysponujemy, by zaspokoić rosnące w szybkim tempie potrzeby edukacyjne w gminie. Na dzisiejszej (27 czerwca) sesji rady gminy zostały dokonane zmiany w budżecie gminy na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego rozwiązania. Kolejnym etapem jest zlecanie projektowania. Obiekty modułowe miałyby stanąć w najbliższych miesiącach na terenie szkoły. Podjęto priorytetowe działania, by budowę tymczasowej szkoły modułowej ukończyć w możliwie najszybszym terminie. Dodatkowe pomieszczenia modułowe będą pod względem BHP i wymogów sanitarnych w pełni przygotowana do przyjęcia dzieci.