Do zadań gminy należy m.in. dbanie o ład przestrzenny, ochronę środowiska i przyrody, utrzymanie w porządku gminnych dróg, placów, utrzymanie czystości i porządku przestrzeni wspólnej oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Te wszystkie zadania realizowane w gminie kosztują nas wszystkich niemało. Gmina reaguje na bieżąco na wszelkie potrzeby w tym zakresie, dostosowując swoje działania do pory roku, sezonu turystycznego czy innych wpływających na te kwestie czynników. Jednak najważniejszym elementem całej prowadzonej w tym zakresie polityki, pracy, za którą w Urzędzie Gminy Kosakowo odpowiada referat ds. ochrony środowiska jest każdorazowy wybór, pojedyncza decyzja każdego z nas: mieszkańca, osoby prowadzącej działalność gospodarczą czy turysty. 

To od nas zależy, czy wyrzucimy śmieci do danego kosza na odpady, od nas zależy, czy papierek po lodzie bądź butelka po wodzie trafi do śmietnika czy na trawnik. To od nas zależy, czy zabierzemy swoje śmieci z plaży czy osoby korzystające z niej po nas będą musieli zamiast czystego piasku i muszli w nim oglądać kapsle i resztki papierosów. To wszystko zostanie oczywiście prędzej czy później uprzątnięte przez komunalne służby działające na rzecz ładu i porządku, jednak warto pamiętać, że niewielka zmiana myślenia pozwala na wielką zmianę w naszym otoczeniu. Warto się rozejrzeć, czy do przepełnionego już śmietnika musimy dorzucić swoje śmieci, które za moment wiatr rozwieje i zmieni piękną okolicę w nieprzyjemne miejsce czy może kilkanaście metrów dalej nie ma drugiego pojemnika na odpady, który stoi pusty. W sezonie zwiększa się ilość śmietników na plaży, jednak czy nie lepiej wziąć je po skończonej kąpieli słonecznej ze sobą, niż korzystać z uroków słonecznych, ciepłych dni z widokiem tuż obok siebie tych niezbyt często estetycznych, gęsto ustawionych koszy na śmieci? Rozwiązaniem kwestii śmieci nie jest stawianie śmietników wszędzie i gęsto, zwłaszcza w tych zielonych, malowniczych, turystycznie przyciągających miejscach, jak lasy, szlaki piesze, rowerowe, plaże, rezerwaty. Celem jest zmiana naszego myślenia i podejścia do kwestii dbania o wspólne dobro, jakim jest utrzymanie w porządku miejsc, w których żyjemy, w których przebywamy na stałe jako mieszkańcy czy czasowo jako turyści.

Rośnie świadomość nasza odnośnie tych kwestii. Podczas tegorocznej, wiosennej akcji porządkowania uprzątnięte zostały przez naszych mieszkańców, którzy zaangażowali się w akcję miejsca użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne, centra miejscowości, a także lasy i inne miejsca tego wymagające. Trzeba przyznać, że śmieci nie pojawiły się w tych miejscach przypadkiem, lecz zostały świadomie wyrzucone przez być może nielicznych, za to skutecznie psujących gminny krajobraz, bałaganiarzy. Efektem zbiórki były duże ilości zebranych odpadów oraz propagowanie ekologicznych zachowań, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Podczas akcji zebrano 19 m³ odpadów zmieszanych, 15 szt. opon, 3 m³ części samochodowych oraz nieliczną ilość elektroodpadów. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz sołtysom gminy Kosakowo, którzy zaangażowali się w akcję. Państwa postawa, to wyrażenie szacunku dla miejsca w którym żyjemy, a także przykład dla tych, którzy zanieczyszczają nasze środowisko, że można postępować inaczej.

Również dzieci i młodzież widzą potrzebę zmiany w tym zakresie. W Szkole Podstawowej w Kosakowie powołany został Kosakowski Ekopatrol. Uczestnikami są chętni uczniowie uczęszczający do szkolnej świetlicy, całe klasy, a także szkolny samorząd. Dzieci wraz z nauczycielami sprzątają najbliższą okolicę, poznając przy okazji florę i faunę oraz walory naszej gminy. Pierwsze wyjście miało miejsce 21 kwietnia w Dzień Ziemi. Kosakowski Ekopatrol wraz z klasą 2c wzięli udział w akcji Sprzątamy Dla Polski oraz projekcie konkursowym z Fundacji Nasza Ziemia. Dzieci postanowiły połączyć przyjemne z pożytecznym, decydując się na pieszą wycieczkę, podczas której zbierały śmieci przy drogach w Kosakowie oraz mechelińskim lesie i plaży. Śmieci, które pozostawiliśmy tam my sami – mieszkańcy i turyści.

Dzięki gminnemu Referatowi ds. Ochrony Środowiska dzieci zostały wyposażone w rękawice oraz worki na śmieci. Zostały również poinstruowane przez nauczycieli o szczególnym zachowaniu bezpieczeństwa. Z wielkim zapałem i pozytywną energią ruszyły do pracy. Przez kilka godzin zbierały różnego rodzaju odpady – butelki, puszki, worki foliowe, plastikowe opakowania i wiele innych. Młodzi ekolodzy byli bardzo zaangażowani w akcję i zebrali około 30 worków śmieci. Znaleziono również opony do roweru, opakowania po różnych produktach i ubrania. Dzieci pokazały, że są świadome problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i chętnie podejmują działania na rzecz ochrony przyrody. Druga akcja sprzątania Kosakowa i Mechelinek odbyła się 11 maja, a kolejna planowana jest w czerwcu.

Utrzymanie porządku w liczbach

W 2022 r. na utrzymanie porządku i czystości w gminie zabezpieczono w budżecie gminy Kosakowo kwotę w wys. 609 200 zł, a w bieżącym roku prawie 650 000 zł. Te koszty z roku na rok znacząco rosną.

W gminie Kosakowo znajduje się 517 małych koszy na śmieci (40 l), ich opróżnianie odbywa się trzy razy w tygodniu. Dodatkowo w okresie od 1 maja do końca września w miejscowościach Rewa i Mechelinki zwiększona jest częstotliwość ich opróżniania do codziennego od poniedziałku do niedzieli, 2 x dziennie.

Dodatkowe kosze na odpady zmieszane (o poj. 240 l) ustawiane są w sezonie letnim w najbardziej turystycznych miejscowościach, czyli Rewie i Mechelinkach. W sezonie letnim tj. w okresie od 1 maja do końca września opróżniane są codziennie, od poniedziałku do niedzieli.

Dodatkowo w okresie od 1 czerwca do 15 września na terenach plażowych ustawione zostają corocznie plażowe kosze na śmieci w ilości 130 szt. (w tym 30 nowych, dodatkowych), których opróżnianie w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca oraz od 1 września do 15 września odbywa się raz dziennie, natomiast w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia – dwa razy dziennie.

Na terenie całej gminy znajdują się również 93 kosze na psie odchody, które są opróżniane 3 razy w tygodniu. Na terenie gminy znajdują się również 4 pojemniki na plastikowe nakrętki. Ich opróżnianie odbywa się raz w miesiącu oraz w zależności od potrzeb po zgłoszeniu przez Urząd Gminy Kosakowo. Przy okazji apelujemy do mieszkańców, by nakrętki wrzucać do koszy, a nie zostawiać ich przy pojemniku.

W 2022 r. zlikwidowano na koszt gminy 45 m³ nielegalnych wysypisk śmieci. Tylko w tym roku do końca kwietnia zlikwidowano 58 m³ nielegalnych wysypisk śmieci.

Kontrole przedsiębiorców

Jednocześnie przypominamy o przeprowadzanej kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Są jej poddawane m.in. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, wynajem miejsc noclegowych, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp. Właściciele powyższych nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej. W przypadku nieruchomości mieszanej tj. takiej, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (wyżej wymienione obiekty) właściciel nieruchomości ponosi dwie niezależne opłaty: za część zamieszkałą na podstawie złożonej deklaracji do Urzędu Gminy w Kosakowie oraz za część niezamieszkałą na podstawie indywidualnej umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Kontrole przeprowadzane są przez funkcjonariuszy Straży Gminnej (posiadających upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo).