Zgodnie z uchwałą nr XCI/649/2023 z dnia 9 marca 2023 r. z mieszkańcami gminy Kosakowo są przeprowadzane konsultacje dotyczące projektów statutów sołectw gminy Kosakowo. 

W związku z ustawą przedłużającą kadencję organów jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. konieczne jest wprowadzenie zmiany zapisów obecnego statutu sołectw dotyczącego okresu kadencji sołtysa i członków rady sołeckiej.

Projekt statutów sołectw jest udostępniony od 13 kwietnia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo, na stronie internetowej BIP gminy (zakładka Konsultacje) oraz u sołtysów wsi.

Projekt statutów jest konsultowany podczas zebrań wiejskich przeprowadzonych we wszystkich sołectwach gminy według poniższego harmonogramu: