Uzgodniony został wieloletni program inwestycyjny dla budowy, rozbudowy i modernizacji ujęć, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych realizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO. Program obejmuje ramowe założenia modernizacyjno-rozwojowe infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i stanowi podstawę koordynacji działań inwestycyjnych w innych obszarach podejmowanych na terenie gminy Kosakowo.

Dokument jest odpowiedzią na zdiagnozowane w gminie Kosakowo potrzeby wynikające z dynamicznego rozwoju terenów mieszkaniowych i usługowych. Priorytetową kwestią są inwestycje w zakresie infrastruktury ujęć i stacji uzdatniania wody, tak aby w pełni zabezpieczyć potrzeby mieszkańców i osób korzystających z walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy Kosakowo.

Obecna aktualizacja wieloletniego programu inwestycyjnego budowy stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnych przewidziana jest do roku 2030. Jest to aktualizacja już wcześniej przyjętego w 2019 programu. W tej aktualizacji uwzględniono wszelkie inwestycje, które od roku 2019 do 2023 roku zostały już wykonane. To co ważne, program stanowi kompleksowy system działań w trzech aspektach. Po pierwsze modernizacja i budowa stacji uzdatniania wody i nowych ujęć wody, czyli coś co już rozpoczęliśmy i co będziemy kontynuować. Po drugie budowa i modernizacja wszystkich sieci wodociągowych, które będzie realizowała nasza spółka PEKO. Trzecim aspektem zaś jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i co też ważne modernizacja wszystkich przepompowni ścieków, których na naszym terenie jest kilkadziesiąt i które wymagają stałych prac i nakładów finansowych. Gmina cały czas się rozbudowuje, przybywa mieszkańców, przybywa nowych zamieszkałych terenów i dlatego należy budować sieci na nowo. Do trzech takich najbardziej kluczowych przedsięwzięć ujętych w programie należy: budowa nowych studni w Kosakowo, Suchym Dworze, Pogórzu i Mostach, budowa nowych sieci sanitarnych przede wszystkim w Mostach w rejonach ulicy Zielonej i Błękitnej, gdzie obecnie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. W wielu miejscach brakuje też wielu sieci wodociągowych myślę, że w najbliższych latach jest to najważniejszy punkt, żeby tereny w to zabezpieczyć  – powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Program jest kontynuacją i aktualizacją programu uzgodnionego w roku 2019 z perspektywą do 2030 roku.

W części tabelarycznej, oprócz prognozowanych zadań, zawarto również informację o przedsięwzięciach już zrealizowanych w latach 2018-2023.