W połowie czerwca mija termin dostosowania banerów reklamowych czy reklam mobilnych do wymogów „uchwały krajobrazowej”. Za niedostosowanie się do ustalonych zasad i warunków grozić będą kary pieniężne.

Od 16.06.2021 r. na terenie gminy Kosakowo obowiązuje Uchwała Rady Gminy nr LIII/385/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zwaną „uchwałą krajobrazową”.

  Przypominamy, że maksymalny termin dostosowania do wymogów Uchwały:

  • banerów reklamowych (szczególnie z ogrodzeń, mostów, przystanków, drzew, żywopłotów, balkonów, budynków, zabytków słupów oświetleniowych itp.)
  • reklam emitujących zmienne światło
  • reklam mobilnych sytuowanych w jednym miejscu na czas dłuższy niż 12 godzin

mija 16 czerwca br. 

W przypadku konieczności usunięcia urządzeń reklamowych niespełniających wymogów, należy usunąć także elementy mocujące lub konstrukcyjne, a miejsce mocowania lub posadowienia należy przywrócić do stanu poprzedniego. Kary pieniężne za nielegalne reklamy, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 37d, wymierzać będzie w drodze decyzji wójt, w wysokości ustalonej jako iloczyn pola powierzchni reklamy, tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy w m2 oraz 40-krotności maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. H ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. G tej ustaw, za każdy dzień niezgodności reklamy, tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami uchwały krajobrazowej.

Treść uchwały dostępna jest na stronie gminy: gminakosakowo.pl, w zakładce MAPA. Prowadzeniem spraw związanych z reklamami zajmuje się Referat ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 58-660 43 35).