Decyzją Rady Gminy Kosakowo przyjęto uchwałę nr LIII/385/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie Ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad projektem zwanym uchwałą “krajobrazową” lub “reklamową” zainicjowane zostały pod koniec 2018 roku, a ostateczny kształt uchwały przyjętej przez Radę stanowi wynikową analiz, pracy samorządu gminy Kosakowo oraz mieszkańców naszej gminy. Zaangażowali się oni wyjątkowo czynnie w proces jej tworzenia, wypełniając ankietę dotyczącą zasadności uregulowania „chaosu reklamowego” na terenie gminy oraz uczestnicząc w spotkaniach konsultacyjnych wraz z wniesieniem cennych wniosków i uwag również na etapie wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu na przełomie stycznia i lutego 2021 r. Zakończenie procedury dotyczącej „uchwały krajobrazowej” nastąpi po jej weryfikacji przez Wojewodę Pomorskiego.

Głównym założeniem jest, aby ograniczyć ekspansję reklam na terenie gminy Kosakowo – komentuje prace nad „uchwałą krajobrazową” wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. – Wskazane zostało to w ankietach, że tych reklam jest za dużo, są zbyt natarczywe, często doprowadzają do rozproszenia uwagi kierowców. Jest masę reklam, które są szpecące i niepotrzebne: cały szereg reklam na przyczepach wystawianych przy ulicy Derdowskiego, stawiane na rusztowaniach czy kontenerach.

Zamierzonym celem uchwalenia tych zasad jest poprawa ładu wizualno-przestrzennego gminy oraz ochrona krajobrazu, który stanowi nasze wspólne dobro. Ma chronić również istniejącą strukturę przestrzenną i tradycję miejsca.