Od 2019 r. Urząd Gminy Kosakowo prowadzi korespondencję z Gas Storage Poland Sp. z o.o. w kwestii uciążliwości spowodowanych hałasem generowanym przez działalność spółki, a pochodzącym z kawernowego podziemnego magazynu gazu (KPMG) znajdującego się na terenie Dębogórza przy ul. Rumskiej.

W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców na hałas w marcu 2020 r. gmina Kosakowo w piśmie do spółki zwróciła się z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do ich ograniczenia, zobowiązując jednocześnie spółkę do bieżącego informowania o podjętych przez nią działaniach w przedmiotowej sprawie.

Po kilkunastu dniach gmina otrzymała odpowiedź, która informowała, iż spółka Gas Storage Poland jest w trakcie realizacji zadania projektowego związanego z ograniczeniem hałasu generowanego przez instalacje na powierzchniową KPMG Kosakowo. Spółka zapewniała w piśmie, że prowadzone są kompleksowe działania zmierzające do ograniczenia poziomu hałasu generowanego przez pracujące okresowo urządzenia instalacji przez wyspecjalizowanego wykonawcę z bogatym doświadczeniem w tego typu zleceniach na licznych obiektach przemysłowych na terenie całego kraju. Po zakończeniu etapu analityczno-projektowego mającego na celu wypracowanie możliwego do realizacji szeregu rozwiązań poprawiających komfort akustyczny mieszkańców gminy spółka miała przystąpić do etapu wdrożeniowego.

W listopadzie 2020 gmina ponownie zwróciła się do Gas Storage Poland Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji o dotychczas podjętych działaniach zmierzających do ograniczenia poziomu hałasu generowanego przez pracujące okresowo urządzenia instalacji KPMG Kosakowo. W tym samym miesiącu gmina uzyskała odpowiedź, iż spółka zrealizowała etap analityczno-projektowy dla zadania o nazwie “Ograniczenie hałasu generowanego przez instalacje napowierzchniową KPMG Kosakowo”, a na podstawie przeprowadzonych analiz i badań opracowano szereg rozwiązań, których wdrożenie ma pozwolić na poprawę komfortu akustycznego mieszkańców gminy. Jednocześnie spółka poinformowała, iż uzyskała od właściciela instalacji – PGNiG S.A. – pozytywną decyzję zatwierdzającą ww. zadanie inwestycyjne, co było istotnym krokiem dla zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania i pozwoliło na jego realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Pismo z listopada 2020 r. zawierało również zapewnienie, że uruchomione działania inwestycyjne pozwolą w niedługim okresie czasu dać odczucie znacznej poprawy stanu akustycznego związanego z pracą KPMG Kosakowo.

20 stycznia br. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Gas Storage Poland informujące o aktualnym stanie prac w ramach wyżej omawianego przedsięwzięcia. Spółka zapewnia w nim, że nie pozostaje bierna na komunikowane ze strony wójta gminy Kosakowo problemy, jednak realizacja prac ograniczających hałas wymaga przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjnego, co jest zadaniem złożonym i wymagającym odpowiedniego czasu realizacji. Po ukończonym w listopadzie 2021 r. etapie opracowania i odbioru stosownej dokumentacji realizowany projekt modernizacyjny instalacji agregatów sprężających mający na celu redukcję emisji akustycznej hałasu do środowiska jest na etapie dostaw materiałowych oraz prac prefabrykacyjnych specjalistycznych zabezpieczeń przeciwhałasowych na warsztacie, które są konstrukcjami dedykowanymi dla agregatów sprężających w KPMG Kosakowo.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac na koniec lutego br. zakłada się rozpoczęcie prac montażowych zabezpieczeń do wyciszenia hałasu na obiektach będących jego emitorami. Przedmiotowe prace będą prowadzone do końca kwietnia 2022 r. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do kolejnego kroku, tj. wykonania badań hałasu połączonych z analizą akustyczną. Ich celem będzie sprawdzenie skuteczności wdrożonych rozwiązań oraz ponowna ocena emisji akustycznej instalacji. W przypadku konieczności wdrożenia rozwiązań uzupełniających opracowane zostaną szczegółowe wytyczne techniczne w kolejnym etapie zadania modernizacyjnego.

Warto również nadmienić, iż w październiku ubiegłego roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku opublikował wyniki kontroli przeprowadzonej w zakładzie w terminie 1-9.02.2021 r. (źródło: https://www.gov.pl/web/wios-gdansk/informacja-na-temat-kontroli-przeprowadzonej-w-2021-r-w-pgnig-kawernowym-podziemnym-magazynie-gazu-kosakowo-debogorze-ul-rumska-28). Okresem kontrolnym objęto rok 2020 oraz stan bieżący do dnia rozpoczęcia kontroli. Kontrole w ww. zakładzie przeprowadzane są corocznie, ponieważ zakład jest kwalifikowany jako dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej. Kontroli poddano przestrzeganie warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz przestrzeganie wymogów w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. W jej toku skontrolowano wyniki prowadzonych, zgodnie Programem monitoringu kontrolnego podstawowego i awaryjnego dla KPMG Kosakowo, całodobowych obserwacji i pomiarów zrzutu solanki do wód Zatoki Puckiej. W 2020 r. nie odnotowano przekroczenia zasolenia ponad 9,2 PSU oraz nie odnotowano przypadków rozszczelnienia rurociągu zrzutowego. Zakład prowadzi monitoring rurociągu zrzutowego zarówno w części lądowej, której stan techniczny nie budził zastrzeżeń oraz części morskiej, dla której wykonane 2 razy w roku rewizje nie wykazały nieprawidłowości. Zakład wykonał w 2020 r. badania wpływu zrzutu solanki na przejrzystość wody, które wskazały na brak jego wpływu na stan wód Zatoki. Zakład wykonuje również badania stopnia natlenienia wód w strefie naddennej w wyznaczonych punktach pomiarowych, które wskazują na dobre natlenienie wody nieodbiegające parametrami od stref znajdujących się poza strefą zrzutu solanki do Zatoki Puckiej. Podsumowując, w trakcie kontroli nie wykazano naruszeń.

W październiku 2021 r. zakończono budowę klastra B w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu Kosakowo. Oddanie do użytku dwóch ostatnich komór  magazynowych K-7 i K-10, wykonanych w ramach powyższej inwestycji, poprzedziło zakończenie procesu zrzutu solanki, która od 16 lipca 2021 r. nie jest odprowadzana  do wód Zatoki Puckiej. Należy zaznaczyć, iż w trakcie realizacji inwestycji Gas Storage Poland co kwartał przedkładała do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wyniki okresowych badań pomiarów ścieków przemysłowych (solanki) odprowadzanych do Zatoki Puckiej, które były weryfikowane  zarówno w zakresie ilości odprowadzanej solanki, nie przekraczającej wartości dopuszczalnej, określonej w pozwoleniu wodnoprawnym, jak również w zakresie wyników badań jakości odprowadzanych ścieków wykonywanych przez akredytowane laboratorium, pozostających w zakresie dopuszczalnych wartości określonych w ww. decyzji. W związku z zakończeniem budowy komór magazynowych klastra B ostatni raport za III kwartał 2021 został przekazany w październiku 2021 r.

Zdjęcia: Gas Storage Poland sp. z o. o.