„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 28 maja 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc i Skarbnik Gminy Kosakowo Agnieszka Szczurek podpisały umowę o dofinansowanie operacji pod nazwą „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze, gm. Kosakowo” w ramach naboru dla operacji „Zarządzania zasobami wodnymi” w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Celem inwestycji jest poprawa retencji wód opadowych w miejscowości Suchy Dwór, poprzez zwiększenie zagospodarowania wody deszczowej w na terenie sołectwa Suchy Dwór poprzez budowę zbiornika retencyjnego w tej właśnie miejscowości.

Na podany cel zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 500 000 zł, czyli maksymalne dofinansowanie w tym konkursie na projekt. Koszt całej inwestycji to 1 565 108 zł.

Termin realizacji projektu planowany jest do końca marca 2025 r.