Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zbliża się  termin II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277), terminy do wnoszenia opłat przypadają:

I rata do 31 stycznia,

II rata do  31 maja,

III rata do  30 września, danego roku kalendarzowego.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

UWAGA!

W tym roku 31 maja przypada w niedzielę, lecz nie oznacza to przedłużenia terminu do poniedziałku. Honorowane będą wyłącznie dowody wpłat, na których wpisaną datą będzie termin do 31.05.2020r.