W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowy wzór obowiązuje od 2 marca.

 

Na mocy specustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” osoby, które udzielają uchodźcom ukraińskim schronienia w swoich mieszkaniach czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną w kwocie 40 zł dziennie na osobę. W gminie Kosakowo realizacją tego zadania zajmuje się Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych.

Według ustawy, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są poniżej oraz wersji papierowej w Urzędzie Gminy.

We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

  • dane wnioskodawcy,
  • liczba osób, na które wnioskuje się o świadczenie,
  • oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia

Ponadto do wniosku należy dołączyć karty osób przyjętych do zakwaterowania. Każda osoba, na którą wnioskuje się o świadczenie winna wypełnić wspomnianą kartę. Zawiera ona imię i nazwisko oraz PESEL osoby, której udzielono schronienia.

Została wprowadzona zmiana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.06.2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
Rozporządzenie to wskazuje, że gmina może przedłużyć okres, za który będzie wypłacone świadczenie pieniężne 40zł. Do tej pory maksymalny okres, za który można było wypłacić to świadczenie, wynosił 120 dni od dnia przekroczenia granicy z Polską w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Gmina może przedłużyć ten okres dla określonej grupy osób:
– dla osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– dla osoby posiadającej dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności
– dla kobiety, która ukończyła 60 rok życia albo mężczyzny, który ukończył 65 rok życia
– kobiecie w ciąży lub osobie wychowującej dziecko do 12 miesiąca życia
– osobie samotnie sprawującej opiekę na trojgiem i więcej dzieci
– małoletniemu wymienionemu w art. 25a ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Wniosek o przedłużenie wypłaty świadczenia za okres dłuższy niż 120 dni należy złożyć wraz z uzasadnieniem i dołączyć do wniosku dokumenty, które poświadczą wyżej opisane okoliczności (np. zaświadczenie od lekarza/położnej o ciąży, orzeczenie lub legitymację osoby niepełnosprawnej itp.)

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski wraz z kartą osoby przyjętej do schronienia należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo przy ul. Żeromskiego 69, w godzinach pracy urzędu bądź wysłać wniosek za pomocą platformy ePUAP.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Anna Kulig – inspektor ds. Organizacyjnych i Administracyjnych / nr tel.: 58 660 43 29

 

Wniosek i niezbędne dokumenty do pobrania tutaj:
wniosek o świadczenie pieniężne

karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy