Na mocy specustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” osoby, które udzielają uchodźcom ukraińskim schronienia w swoich mieszkaniach czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną w kwocie 40 zł dziennie na osobę. W gminie Kosakowo realizacją tego zadania zajmuje się Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych.

Według ustawy, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są poniżej oraz wersji papierowej w Urzędzie Gminy.

We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

  • dane wnioskodawcy,
  • liczba osób, na które wnioskuje się o świadczenie,
  • oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia

Ponadto do wniosku należy dołączyć karty osób przyjętych do zakwaterowania. Każda osoba, na którą wnioskuje się o świadczenie winna wypełnić wspomnianą kartę. Zawiera ona imię i nazwisko oraz PESEL osoby, której udzielono schronienia.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski wraz z kartą osoby przyjętej do schronienia należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo przy ul. Żeromskiego 69, w godzinach pracy urzędu bądź wysłać wniosek za pomocą platformy ePUAP.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Anna Kulig – Referat ds. Organizacyjnych i Administracyjnych / nr tel.: 58 660 43 29

 

Wniosek i niezbędne dokumenty do pobrania tutaj:
wniosek o świadczenie pieniężne

Karta osoby przyjetej do zakwaterowania

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r.

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy