W piątek 11 marca br. obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji wójt Marcin Majek wraz zastepcą Marcinem Kopitzkim oraz sekretarz Eweliną Paszke spotkali się z sołtysami gminy Kosakowo, aby podziękować im za trud i pracę, jaką wkładają każdego dnia w realizację swoich zadań. Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło także życzeń, upominków i uśmiechów.

Sołtys to przedstawiciel lokalnej społeczności wiejskiej. Sam termin wywodzi się z języka niemieckiego, pierwotnie miał znaczenie „sędzia; ten, który wskazuje winnego”,  zarządzał on bowiem wsiami lokowanymi na prawie niemieckim. Sołtys sprawował nadzór nad osadnictwem i lokacją wsi, ale także m.in. nad pobieraniem należności od chłopów. Jego stanowisko było dziedziczne od początku XIII do połowy XIV wieku. Z kolei od wieku XV do XVII sołtysi byli nadzorcami pańszczyźnianymi i pomocnikami właścicieli wsi. W latach 1954-1972 stali się pośrednikami między mieszkańcami wsi a gromadzką radą narodową, potem natomiast gminną radą narodową oraz naczelnikiem gminy.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Zostaje wybrany przez zebranie wiejskie, a jego działalność wspiera rada sołecka. Przysługuje mu ochrona prawna taka jak funkcjonariuszom publicznym. Od 2010 r. sołtysi dysponują funduszem sołeckim, z którego mogą wspierać lokalne inicjatywy społeczne czy kulturalne. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysów ustalone są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

Obowiązki sołtysa to przede wszystkim zwoływanie zebrań wiejskich oraz posiedzeń rady sołeckiej, aktywizowanie mieszkańców oraz reprezentowanie ich na zewnątrz, współdziałanie z wójtem i radą gminy, uczestniczenie w naradach sołtysów oraz pobieranie podatków i opłat lokalnych. Dzień Sołtysa uroczyście obchodzony jest przez mieszkańców, przedsiębiorców, instytucje, urzędy, a nawet samego prezydenta RP. Sołtysom przekazywane są upominki oraz życzenia. Organizowane są m.in. wspólne biesiady i spotkania przedstawicieli polskich wsi. W niektórych regionach odbywają się także konkursy, np. dla najlepszego sołtysa regionu.

Obecnie w Polsce jest ponad 40 tys. sołtysów. W gminie Kosakowo jest ich 10: Ewa Purska, Alina Merchel, Bożena Roszak, Adam Pałasz, Józef Melzer, Krzysztof Toruńczak, Grzegorz Flatau, Adam Kujawa, Andrzej Śliwiński oraz Jacek Hennig.

Dzisiejsze święto było dobrą okazją, żeby im podziękować. Odbyło się uroczyste spotkanie z wszystkimi reprezentantami sołectw, podczas którego wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek złożył wszystkim Paniom i Panom sołtysom z naszej gminy życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz działalności sołeckiej, a także wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu zamierzonych planów i gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Zdając sobie sprawę z trudu, jaki sołtysi wkładają każdego dnia w swoją pracę, wójt podziękował im również za poświęcenie na rzecz lokalnych społeczności, jak i zaangażowanie w każde powierzone zadanie. Jak na Dzień Sołtysa przystało, nie zabrakło także uroczystego poczęstunku i upominków.