Do poniedziałku, 17 kwietnia br. można składać dokumenty w związku z rekrutacją na stanowisko „podinspektora/inspektora ds. płac” w referacie finansowym Urzędu Gminy w Kosakowie. 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • wykształcenie średnie, wyższe (ekonomiczne)
 • minimum 5 lat stażu pracy w komórkach finansowych lub księgowości, w tym: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń
 • znajomość zagadnień płac, umów zleceń i o dzieło, rozliczeń z ZUS i US
 • znajomość zasad rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wśród mile widzianych umiejętności kandydata na stanowisko ds. płac jest praktyczna znajomość w zakresie sporządzania wynagrodzeń, rozliczania z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz znajomość programu Płatnik.

Do zakresu wykonywanych przez pracownika obowiązków na ww. stanowisku należeć będzie m.in: sporządzanie list płac dla pracowników urzędu oraz z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów cywilno-prawnych, diet radnych i sołtysów; prowadzenie dokumentacji płacowej wypłacanych wynagrodzeń oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; analiza i kontrola rozrachunków z tytułu wynagrodzeń; prowadzenie ewidencji środków trwałych (011); terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń i środków trwałych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 • dokumenty potwierdzające staż pracy
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo (pok. nr 3 na parterze budynku) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kosakowo (ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo z dopiskiem: „nabór – ds. płac”) w nieprzekraczalnym w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Nr OO.210.6.2023 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”. Bez klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, aplikacje nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. płac 210.6.2023