Za nami LXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo, która odbyła się w dniu 20 czerwca br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo.

Radni omówili Raport o stanie gminy za rok 2021, sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu finansowym, a także wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium wójtowi. Sesję zapoczątkowało tradycyjnie już, sprawozdanie wójta gminy Kosakowo z prac w okresie międzysesyjnym.

Każdego roku wójt gminy Kosakowo ma także obowiązek przedstawić Radzie Gminy raport podsumowujący jego działalność w minionym roku. W tym dokumencie znajdą się obiektywne informacje prezentujące ekonomiczny, gospodarczy i społeczny potencjał gminy opracowany na podstawie stanu wiedzy pracowników Urzędu Gminy Kosakowo, dokumentów będących w jego zasobach oraz tych opracowanych przez jednostki organizacyjne gminy.

W posiedzeniu rady uczestniczyło również kilkoro mieszkańców, którzy poruszyli z radnymi oraz wójtem ważne kwestie inwestycyjne dotyczące m.in. obwodnicy Pierwoszyna, remontu dróg w okolicach Starego Pogórza, spraw dotyczących komunikacji, planowania przestrzennego, konsultacji społecznych i wiele innych.

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu raportu Rada Gminy zdecydowaną większością głosów udzieliła wójtowi gminy Kosakowo Marcinowi Majek wotum zaufania.

Kolejnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Dochody gminy Kosakowo wyniosły 134 762 120,62 zł (w tym bieżące: 129 174 111,96 zł i majątkowe: 5 588 008,66 zł) – wykonanie budżetu w 106,7%. Wydatki z kolei wyniosły 126 843 915,99 zł (w tym bieżące: 98 893 421,20 zł i majątkowe: 27 950 494,79 zł) – wykonanie budżetu w 91%.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. W myśl ustawy ma to nastąpić w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie poprzedzone zostało działaniami Komisji Rewizyjnej, która rozpatrzyła sprawozdania finansowe z wykonania budżetu, a także informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Dnia 7 kwietnia 2022 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Radzie Gminy przedstawiono jej stanowisko.

Rada Gminy zadecydowała o udzieleniu wójtowi gminy Marcinowi Majek absolutorium.