Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r.

Gmina Kosakowo w partnerstwie z Gminą Puck, Gminą Miasta Puck, Gminą Władysławowo i Fundacją Phenomen realizuje projekt pn. „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r.- 30.06.2023 r.

Kwota projektu: 12.249.841,15 PLN, w tym Gmina Kosakowo 986.002,70 PLN

Wartość dofinansowania: 11.637.349,09 PLN, w tym Gmina Kosakowo 980.830,72 PLN

Projekt skierowany jest ogółem do 600 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo i Gminy Kosakowo w wieku powyżej 60 roku życia. W gminie Kosakowo ogółem w zadaniu weźmie udział 50 osób.

Celem projektu jest wsparcie seniorów i ich opiekunów oraz rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w formie dziennych usług opiekuńczych.

Zakres zadań Projektu:

  1. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Kosakowo – adaptacja budynku, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
  2. Funkcjonowanie jednej 30-osobowej grupy w Klubie Seniora w Kosakowie.
  3. Zajęcia dla uczestników m.in. terapię zajęciową, trening orientacyjny, geronto-kinezyterapię (leczenie ruchem),  warsztaty edukacyjne (warsztaty kulinarne z dietetykiem), spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem, lekarzem, fizjoterapeutą oraz wycieczki do instytucji kultury.

Planowanym efektem jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów na terenie gminy Kosakowo.