W dniu 14.06.2019r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyło się pierwsze spotkanie
z mieszkańcami dotyczące wprowadzenia na terenie gminy Kosakowo zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Prace nad projektem uchwały reklamowej, zwanej także uchwałą krajobrazową, są na etapie przedprojektowym. Podczas spotkania zaprezentowano zebranym mieszkańcom analizę i ocenę stanu istniejącego oraz wstępne założenia poprawy wizerunku przestrzeni publicznej w zakresie sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie gminy Kosakowo.

Kolejnym etapem będzie opracowanie projektu uchwały określający zasady i warunki sytuowania w/w obiektów i urządzeń, ich parametry, gabaryty i materiały z jakich powinny być wykonane, a także terminy dostosowania istniejących obiektów i urządzeń do zasad ustalonych w uchwale Rady Gminy Kosakowo. Projekt takiej uchwały zostanie poddany pod dyskusję na kolejnym z zaplanowanych spotkań z mieszkańcami oraz wyłożony do publicznego wglądu.

Wnioski do projektu uchwały reklamowej oraz wypełnione ankiety można składać do 1 lipca br.

Prezentacja: Wstępne założenia do projektu uchwały reklamowej.