7 kwietnia br. odbędą się wybory samorządowe. Lokale wyborcze otwarte będą w tym dniu w godzinach 7.00-21.00.

Głosowanie w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania. Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się. 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie: Budynek Urzędu Gminy Kosakowo, sala posiedzeń (1. piętro), ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, tel. (58) 660-43-25. W dniu wyborów 7 kwietnia br. Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie będzie pełnić dyżur w swojej siedzibie od godz. 6.00.

Komisja współdziała z komisarzem wyborczym oraz dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku przy ustalaniu zasad i sposobu wykonywania zadań wyborczych. Współdziała również w wykonywaniu zadań wyborczych z urzędnikiem wyborczym oraz odpowiednio z marszałkiem województwa, starostą, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kosakowo z dnia 12 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Kosakowo podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: