We wtorek, 18 kwietnia br. zapadł wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd Apelacyjny podzielił zdanie gminy Kosakowo i dokonał zmiany wcześniejszego wyroku, zasądzając na rzecz kosakowskiego samorządu kwotę 7 711 000 zł wraz z odsetkami od dnia 1 stycznia 2017 r.

Pozwem z dnia 30 maja 2016 r. gmina Kosakowo wystąpiła przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. (obecnie PKN ORLEN) o zapłatę kwoty 15 423 740 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Kwota ta została przyrzeczona gminie Kosakowo w wyniku zawartego porozumienia z dnia 8 czerwca 1999 r. pomiędzy gminą Kosakowo a PGNiG S.A. Zgodnie z zawartym porozumieniem spółka zobowiązała się do przekazania na rzecz gminy środków finansowych na realizację kanalizacji sanitarnej na jej terenie w zakresie wówczas opracowanej koncepcji dla tej inwestycji. Miało to stanowić rekompensatę należną gminie i jej mieszkańcom z tytułu znoszenia różnego rodzaju uciążliwości wynikających z zakresu i charakteru prac prowadzonych w ramach budowy Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo.

Środki miały zostać przekazane gminie w okresie 7 – 8 lat od daty rozpoczęcia inwestycji. W związku z tym, że upłynął termin wyznaczony w porozumieniu na wypłatę zobowiązania, a inwestor nie wykazywał woli wywiązania się z warunków zawartego postanowienia, gmina Kosakowo zmuszona była wystąpić na drogę sądową, która wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie zakończyła tę sprawę bardzo pozytywnie dla kosakowskiego samorządu.