OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOSAKOWO

O ODWOŁANIU WYŁOŻENIA PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ORAZ ZAPLANOWANYCH DYSKUSJI PUBLICZNYCH

W związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o odwołaniu odbywającego się w dniach od 09.03.2020r. do dnia 06.04.2020r. wyłożenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. obszaru położonego w obrębie Pogórze gmina Kosakowo, na zachód od ul. Szkolnej;
  2. działek położonych w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie), gmina Kosakowo, przy ul. Dębogórskiej, Długiej, Piaskowej, Prywatnej i Leśnej;
  3. działek nr 190/380, 190/218 i 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze, gm.Kosakowo.

Jednocześnie odwołane zostają dyskusje publiczne nad ustaleniami projektów planów, które miały się odbyć:

  1. dla projektu obszaru położonego w obrębie Pogórze gmina Kosakowo, na zachód
    od ulicy Szkolnej w dniu 1.04.2020r., o godz. 16.00;
  2. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych
    w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie), gmina Kosakowo, przy ul. Dębogórskiej, Długiej, Piaskowej, Prywatnej i Leśnej  w dniu 02.04.2020r., o godz. 16.00;
  3. dla projektu działek nr 190/380, 190/218 i 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze, gm. Kosakowo  w dniu 02.04.2020r., o godz. 17.00.

Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia projektów planów  do publicznego wglądu oraz terminach dyskusji publicznych, zostanie podane w sposób określony w przepisach ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. w prasie lokalnej, w Biuletynie Gminy Kosakowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo oraz na stronie internetowej  www.bip.kosakowo.pl  /„Ogłoszenia”.

Kosakowo, dnia 26.03.2020r.