8 listopada br. w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie odbyło się spotkanie z mieszkańcami dot. pomocy i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta Marcin Kopitzki, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Borek, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Spotkanie miało na celu wskazanie potrzeb z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie. Kolejnym punktem była wspólna dyskusja nad tym jakie działania może podjąć samorząd gminny w zakresie aktywizacji takich osób.

Witając wszystkich przybyłych mieszkańców wójt gminy Kosakowo Marcin Majek przedstawił skąd wynikła potrzeba spotkania – w październiku br. odbyło się spotkanie “przy kawie” z włodarzem gminy i mieszkańcami, podczas którego duża jego część została poświęcona tematyce pomocy i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. 

Następnie głos zabrała dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Małgorzata Borek, która poinformowała o działaniach jakie prowadzi instytucja, a są to m.in.:

  • Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej – Zgodnie z art. 54 ust.1 – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
  • Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
  • Program „Opieka wytchnieniowa” – Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz zapewnienie członkom rodzin i opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację, odciążenie ich od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki.
  • Program osłonowy „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Kosakowo” na lata 2021-2027 – Program zapewnia bezpłatny dostęp do mobilnej opieki domowej, polegającej na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i schorowanych.
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Pucku – Środowiskowy dom samopomocy dla osób wymagających pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Do końca 2023 r. dowozy osób do ŚDS opłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie.
  • Klub Seniora – Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. – 31.10.2023 r. Celem projektu było wsparcie seniorów i ich opiekunów oraz rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w formie dziennych usług opiekuńczych.
  • Klub samopomocy – Utworzony w celu zapewnienia trwałości projektu poprzez utrzymanie miejsc świadczenia usług społecznych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, klub samopomocy jest jedną z form ośrodka wsparcia, w tym wsparcia seniorów. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.  W Klubie Samopomocy mogą uczestniczyć osoby w wieku od 60 lat zamieszkujące na terenie Gminy Kosakowo. Skierowanie do Klubu Samopomocy zostanie wystawione przez GOPS, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, po spełnieniu warunków formalnych uczestnictwa.

Tego typu spotkania są również doskonałą okazją do nawiązania współpracy z lokalnymi organizacjami, instytucjami i grupami społecznymi, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wspólne działania mogą prowadzić do zwiększenia ich efektywności i skuteczności. 

Informację w tym zakresie zaprezentowali przedstawiciele dwóch gminnych organizacji:

  • Leszek Chojnacki Prezes Zarządu firmy Nautil Sp. z o.o., której misją jest dążenie do stworzenia społeczeństwa, w którym technologia i dostępność idą w parze, tworząc rozwiązania, które są przyjazne dla wszystkich użytkowników. Firma działa społecznie w ramach Stowarzyszenia Aktywne Kosakowo w takich dziedzinach jak sport czy edukacja, współpracują z fundacją ADAPA, fundacją aktywizacja oraz A1Y Spotkania. Stworzyli m.in. generator deklaracji dostępności oraz łatwego tekstu, a także Latwytekst.pl generator tekstu łatwego czytania zaproszeń, ogłoszeń, wizytówek itp. Ponadto wykonują audyty i stworzyli pół-automatyczne narzędzie do generowania raportów audytów dostępności cyfrowej. Aktualnie pracują nad narzędziem do przeprowadzania audytów dostępności architektonicznej.
  • Maciej Sośnicki Prezes Zarządu Lider Dębogórze przedstawił ogólnopolski projekt PZU FUTBOL PLUS, którego celem jest upowszechnienie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami a także wsparcie podmiotów chętnych założyć akademię.

Dziękujemy prelegentom za ciekawe i inspirujące pomysły i działania, które prowadzone są na terenie naszej gminy, a zapewne są zalążkiem do dalszego rozwijania i pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Zachęcamy również do kontaktu, być może któryś z pomysłów i sposobów współpracy Państwa zainteresował.

Ostatnia część spotkania została zdominowana przez wspólną rozmowę z mieszkańcami. Pozwolą one przedstawicielom samorządu gminnego na poszerzenie wiedzy i zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W rezultacie będą mogły być podejmowane bardziej skuteczne działania na rzecz zapewnienia dostępu do infrastruktury, usług, szkoleń i zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Tematy, które m.in. zostały poruszone dotyczyły głównie: stworzenia warsztatów terapii zajęciowej w zależności od wieku bądź stopnia niepełnosprawności, planów gminy na kolejne lata odnośnie młodzieży z niepełnosprawnością. Sporą część dyskusji poświęcono braku miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, wykluczenia z rynku pracy ludzi, którzy chcieliby taką pracę podjąć oraz barier z jakimi się spotykają w tym zakresie. Brakiem informacji o tym jaką pomoc można uzyskać i gdzie, potrzebą zrzeszenia stowarzyszeń aktywizacji zebranych w jednym dostępnym miejscu. Ważnym tematem, który został poruszony dotyczył stworzenia na terenie gminy miejsca gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogły by pracować, mieszkać, być aktywne. A także potrzeba wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Cieszę się, że dużo różnych tematów podczas dzisiejszego spotkania zostało poruszone. Jestem przekonany, że to spotkanie nie będzie ostatnie i już myślmy nad terminem kolejnego. Uważam, że gmina może podjąć wiele działań, w tym po pierwsze gmina może wyłonić jedną osobę, która będzie cały temat niepełnosprawności spinać. Drugim działaniem, które możemy wdrożyć to pojawienie się na stronie gminy zakładki dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami. Trzecia kwestia to możemy podjąć próbę zorganizowania spotkania z przedsiębiorcami, aby pokazać że osoby z niepełnosprawnościami również mogą uczestniczyć w życiu zawodowym. Po czwarte, myślę że warto zastanowić się nad kwestią stworzenia Spółdzielni Socjalnej – zrobić rozeznanie jak to działa w innych gminach – mówił podczas spotkania wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania. Udział w takich zebraniach ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia sprzyjającego środowiska dla osób z niepełnosprawnościami, eliminowania barier oraz promowania pełnego uczestnictwa i akceptacji społecznej dla wszystkich osób, niezależnie od ich stopnia niepełnosprawności.