Jak co roku, w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, przypominamy o konieczności prawidłowego zabezpieczenia wodomierzy i instalacji wodociągowej przed oddziaływaniem niskich temperatur.

Brak zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody w przewodach, a w efekcie również do uszkodzenia wodomierza czy zalania pomieszczeń. Koszty usunięcia awarii czy wymiany wodomierza, związanych z brakiem zabezpieczenia przed mrozem lub inną przyczyną leżącą po stronie odbiorcy wody, ponosi właściciel nieruchomości.

Co należy zrobić?

  • Instalacje w pomieszczeniach nieogrzewanych, jak piwnice, i na zewnątrz, jak  instalacje ogrodowe należy odciąć od zasilania poprzez zamknięcie zaworów odcinających, a następnie opróżnić z wody!
  • W pomieszczeniach technicznych, w których występuje instalacja wodociągowa należy zapewnić stale dodatnią temperaturę, unikać długotrwałego otwarcia drzwi, bram garażowych, okien, okienek piwnicznych, uzupełnić ewentualne ubytki w ścianach.
  • Dla prawidłowego działania wodomierza, temperatura w pomieszczeniu, w którym on się znajduje nie może być niższa niż 4 stopnie Celsjusza. Licznik można osłonić styropianem, wełną mineralną czy ciepłymi materiałami. Rury można chronić gotową otuliną izolacyjną.
  • W przypadku zainstalowania wodomierza w studzience wodomierzowej należy ją szczelnie zamknąć, a właz ocieplić, np. poprzez styropianowy korek izolacyjny.

Przypominamy, że utrzymanie pomieszczenia i studzienki wodomierzowej zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie odbiorcy wody. Powyższy obowiązek wynika z § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1225).

Jeżeli jednak dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić pod numerem telefonu 58 625 47 47. Po przyjęciu zgłoszenia pracownicy PEKO dokonają wymiany wodomierza i koniecznych napraw, jednak jeśli uszkodzenie będzie skutkiem niezabezpieczenia przed mrozem, będzie to usługa odpłatna. Zlecenia będą realizowane w kolejności zgłoszeń.

Źródło: www.pukpeko.pl